Entries by kornkamonp

ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล เข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “วันของ SME : Together We Share วันแห่งความร่วมมือรวมพลังเป็นอันหนึ่งเดียวกัน เพื่อผลักดันให้ SME ไทย ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง”

ขอเชิญ นักเรียนนิสิต นักศึกษา นักออกแบบ ท่านผู้ประกอบการ บริษัท ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจ ส่งผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 42 ประจำปี 2562 (ThaiStar Packaging Awards 2019)