In-house Training by GS1 Thailand 

“บริการจัดอบรมสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร

เพื่อการใช้งานบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 อย่างมีประสิทธิภาพ”

ท่านอาจจะเคยพบเจอคำถาม เช่น ..

ต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการสร้างบาร์โค้ด ?
ต้องใช้บาร์โค้ดประเภทใดให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ? 
บาร์โค้ดที่ใช้งานอยู่นั้นมีคุณภาพถูกต้องหรือไม่ ?
การส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ จะต้องคำนึงถึงข้อมูลใดบ้าง ?
และอื่นๆ  …

ท่านจะได้รับคำตอบพร้อมความรู้ความเข้าใจที่สำคัญ ไขข้อสงสัยโดยผู้เชี่ยวชาญของทางสถาบันฯ อย่างตรงจุด

บริการจัดอบรม In-house Training by GS1 Thailand ตอบโจทย์สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการประยุกต์ใช้งานบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 พร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาให้กับพนักงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบาร์โค้ดอย่างตรงจุด เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการประยุกต์ใช้งาน ซึ่งทางหน่วยงานสามารถระบุความต้องการหรือเนื้อหาที่อยากให้ทางสถาบันฯ จัดอบรมให้ โดยท่านสามารถเลือกรูปแบบการอบรม ไม่ว่าจะเป็น Onsite ที่บริษัทของท่านหรือ อบรม Online ได้เลยค่ะ