คณะกรรมการสถาบันฯ

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เพื่อให้เกียรติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ในการขับเคลื่อนมาตรฐานสากล GS1 ในการดำเนินการทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยความร่วมมือซึ่งกันและกันในการบริหารงาน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

ที่ปรึกษา

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์

ดร.ขัติยา ไกรกาญจน์

ที่ปรึกษา
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

ที่ปรึกษา
ศ.ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์

ศ.ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์

ที่ปรึกษา
นายเจน นำชัยศิริ

นายเจน นำชัยศิริ

ประธาน
นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

รองประธาน
นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล

นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล

รองประธาน
นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา

นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา

รองประธาน
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว

รองประธาน
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์

กรรมการ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

กรรมการ

อธิบดีกรมการค้าภายใน

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์

กรรมการ

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

นายพสุ โลหารชุน

นายพสุ โลหารชุน

กรรมการ

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ์

นายวันชัย สัตยาวุฒิพงศ์

กรรมการ

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์

พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์

กรรมการ

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล

กรรมการ

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน

กรรมการ

เลาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

นางสุรางคณา วายุภาพ

นางสุรางคณา วายุภาพ

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

นางสาลินี วังตาล

นางสาลินี วังตาล

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

คุณนภดล ไกรฤกษ์

คุณนภดล ไกรฤกษ์

กรรมการ

นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

นายเชิญพร เต็งอำนวย

นายเชิญพร เต็งอำนวย

กรรมการ

นายกสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน

นางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์

นางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์

กรรมการ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

นายวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม

นายวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม

กรรมการ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ

นายอรรณพ อารัญญิก

นายอรรณพ อารัญญิก

กรรมการ

ประธานกลุ่มเครื่องสำอาง

คุณจริยา จิราธิวัฒน์

คุณจริยา จิราธิวัฒน์

กรรมการ
นายบรรณ เกษมทรัพย์

นายบรรณ เกษมทรัพย์

กรรมการ
นายปรีชา ส่งวัฒนา

นายปรีชา ส่งวัฒนา

กรรมการ
นางพจมาน ภาษวัธน์

นางพจมาน ภาษวัธน์

กรรมการ
นายเวทิต โชควัฒนา

นายเวทิต โชควัฒนา

กรรมการ
นายวิชัย อาจิณาจารย์

นายวิชัย อาจิณาจารย์

กรรมการ
นายจำรัส สว่างสมุทร

นายจำรัส สว่างสมุทร

กรรมการ
นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา

กรรมการและเลขานุการ
นายประวิทย์ โชติปรายนกุล

นายประวิทย์ โชติปรายนกุล

ผู้ช่วยเลขานุการ และผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล