คณะกรรมการบริหารสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เพื่อให้เกียรติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ในการขับเคลื่อนมาตรฐานสากล GS1 ในการดำเนินการทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยความร่วมมือซึ่งกันและกันในการบริหารงาน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานที่ปรึกษา

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายเกรียงไกร  เธียรนุกุล

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล

ที่ปรึกษา
ดร. คมสัน  เหล่าศิลปเจริญ

ดร. คมสัน เหล่าศิลปเจริญ

ที่ปรึกษา
นาย ปรีชา  ส่งวัฒนา

นาย ปรีชา ส่งวัฒนา

ที่ปรึกษา
นาย อเนน อึ้งอภินันท์

นาย อเนน อึ้งอภินันท์

ที่ปรึกษา
นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

ประธานฯ
นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา

รองประธาน
นายไพฑุรย์ ศิริฉัตรชัยกุล

นายไพฑุรย์ ศิริฉัตรชัยกุล

รองประธาน
นาย ณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ

นาย ณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ

กรรมการ
นายธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย

นายธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย

กรรมการ
นายพิภพ โชควัฒนา

นายพิภพ โชควัฒนา

กรรมการ
นายปิติ ภิรมย์ภักดี

นายปิติ ภิรมย์ภักดี

กรรมการ
นายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ

นายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ

กรรมการ
นายวชิรวิชญ์ สกุลดีโชติวัฒน์

นายวชิรวิชญ์ สกุลดีโชติวัฒน์

กรรมการ
นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา

กรรมการ
นายวิชัย อาจิณาจารย์

นายวิชัย อาจิณาจารย์

กรรมการ
นายอภิชิต   ประสพรัตน์

นายอภิชิต ประสพรัตน์

กรรมการ

ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์

ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์

กรรมการ
นายอำนาจ บุญขวัญ

นายอำนาจ บุญขวัญ

กรรมการ
นายจำรัส สว่างสมุทร

นายจำรัส สว่างสมุทร

กรรมการ
นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์

นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์

กรรมการและเลขานุการ
นายภูวดล  สุวรรณธารา

นายภูวดล สุวรรณธารา

ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสายชล  เพียรวิริยะ

นางสายชล เพียรวิริยะ

ผู้ช่วยเลขานุการ
นายสินชัย เทียนศิริ

นายสินชัย เทียนศิริ

ผู้ช่วยเลขานุการ