คณะกรรมการสถาบันฯ

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เพื่อให้เกียรติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ในการขับเคลื่อนมาตรฐานสากล GS1 ในการดำเนินการทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยความร่วมมือซึ่งกันและกันในการบริหารงาน

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

ที่ปรึกษา

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ที่ปรึกษา

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา

นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา

ที่ปรึกษา
ศ.ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์

ศ.ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์

ที่ปรึกษา

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

นายเวทิต โชควัฒนา

นายเวทิต โชควัฒนา

ที่ปรึกษา

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

ประธาน
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล

รองประธาน
นายคมสัน เหล่าศิลปเจริญ

นายคมสัน เหล่าศิลปเจริญ

รองประธาน
นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว

รองประธาน
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์

กรรมการ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์

พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์

กรรมการ

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์

กรรมการ

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

คุณมานิตย์  กมลสุวรรณ

คุณมานิตย์ กมลสุวรรณ

กรรมการ

นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

ผู้แทน สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

ผู้แทน สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

กรรมการ
ผู้แทน สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

ผู้แทน สมาคมผู้ค้าปลีกไทย

กรรมการ
ผู้แทน บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (Tops)

ผู้แทน บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (Tops)

กรรมการ
ผู้แทน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

ผู้แทน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

กรรมการ
ผู้แทน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (เทสโก้ โลตัส)

ผู้แทน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (เทสโก้ โลตัส)

กรรมการ
ผู้แทน บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด

ผู้แทน บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด

กรรมการ

นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย

ผู้แทน บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

ผู้แทน บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

กรรมการ
ผู้แทน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด

ผู้แทน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด

กรรมการ
ผู้แทน บริษัท เอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้แทน บริษัท เอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด

กรรมการ
ผู้แทน บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (Banana IT)

ผู้แทน บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) (Banana IT)

กรรมการ
ผู้แทน บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)

ผู้แทน บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)

กรรมการ
ผู้แทน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้แทน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ
นางพจมาน ภาษวัธน์

นางพจมาน ภาษวัธน์

กรรมการ

ECR Thailand

นายราเมศวร์ ศิลปพรหม

นายราเมศวร์ ศิลปพรหม

กรรมการ
นายอำนาจ บุญขวัญ

นายอำนาจ บุญขวัญ

กรรมการ
นายเชิญพร เต็งอำนวย

นายเชิญพร เต็งอำนวย

กรรมการ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์

นางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์

กรรมการ

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

นายจำรัส สว่างสมุทร

นายจำรัส สว่างสมุทร

กรรมการ

ผู้อำนวยการใหญ่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์

นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์

กรรมการ และเลขานุการ
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

กรรมการ

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์

กรรมการ

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์

พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์

กรรมการ

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

กรรมการ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ

นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ

กรรมการ

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

นายสินชัย เทียนศิริ

นายสินชัย เทียนศิริ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล