คณะกรรมการบริหารสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ เพื่อให้เกียรติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ในการขับเคลื่อนมาตรฐานสากล GS1 ในการดำเนินการทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยความร่วมมือซึ่งกันและกันในการบริหารงาน

 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล

ประธานที่ปรึกษา
 ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ

ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ

ประธานสถาบันรหัสสากล
นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

นายเกรียงศักดิ์ เธียรนุกุล

รองประธาน
นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา

รองประธาน
นายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ

นายปรนนท์ ฐิตะวรรโณ

รองประธาน
 นายพากร วังศิราบัตร

นายพากร วังศิราบัตร

รองประธาน
นายวิชัย สกลวรารุ่งเรือง

นายวิชัย สกลวรารุ่งเรือง

รองประธาน
นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์

นายนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์

กรรมการและเลขานุการ
 นางจิราพร ศรีสอ้าน

นางจิราพร ศรีสอ้าน

ที่ปรึกษา
  นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา

ที่ปรึกษา
นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ

นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ

ที่ปรึกษา
ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา

ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา

ที่ปรึกษา
ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์

ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์

ที่ปรึกษา
  นายพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์

นายพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์

ที่ปรึกษา
นางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์

นางสาวพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์

ที่ปรึกษา
นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล

นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล

ที่ปรึกษา
นายวีระชัย คุณาวิชยานนท์

นายวีระชัย คุณาวิชยานนท์

ที่ปรึกษา
ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์

ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์

ที่ปรึกษา
นายอภิชาต หล่ออภิบาลกุล

นายอภิชาต หล่ออภิบาลกุล

ที่ปรึกษา
 นายกำธร ศิลาอ่อน

นายกำธร ศิลาอ่อน

กรรมการ
นายเจริญ แก้วสุกใส

นายเจริญ แก้วสุกใส

กรรมการ
นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

กรรมการ
นายเชษฐ์ รุ่งชวาลนนท์

นายเชษฐ์ รุ่งชวาลนนท์

กรรมการ
นายเดชา โฆษิตธนากร

นายเดชา โฆษิตธนากร

กรรมการ
รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย

รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย

กรรมการ
นางนที ชวนสนิท

นางนที ชวนสนิท

กรรมการ
นายบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล

นายบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล

กรรมการ
นางปรานี คุรุเวฬุกรณ์

นางปรานี คุรุเวฬุกรณ์

กรรมการ
นายปิยะ พิริยะโภคานนท์

นายปิยะ พิริยะโภคานนท์

กรรมการ
นายพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช

นายพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช

กรรมการ
นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์

นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์

กรรมการ
ดร.โสภาพิมพ์ สิมะกุลธร

ดร.โสภาพิมพ์ สิมะกุลธร

กรรมการ
นายเอกพร โฆษะครรชิต

นายเอกพร โฆษะครรชิต

กรรมการ
นายเอก บูรพวงศ์

นายเอก บูรพวงศ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายจำรัส สว่างสมุทร

นายจำรัส สว่างสมุทร

ผู้ช่วยเลขานุการ
นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล

ผู้ช่วยเลขานุการ
นายภูวดล  สุวรรณธารา

นายภูวดล สุวรรณธารา

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสายชล  เพียรวิริยะ

นางสายชล เพียรวิริยะ

ผู้ช่วยเลขานุการ