พิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล

ผู้อำนวยการ
pisitr@gs1th.org

จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์

ผู้จัดการ
jirapornc@gs1th.org

อุบลรัตน์ ทองในธรรม

ผู้จัดการ
ubolratt@gs1th.org

ส่วนงานสมาชิก

(Membership)

ชนัฎนันท์ รัตนเอกวาที

เจ้าหน้าที่อาวุโส
chanutnanr@gs1th.org

พราภา ร่มโพธิ์ทอง

เจ้าหน้าที่อาวุโส
pharapar@gs1th.org

ณิชาภา โกยสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่
nichapak@gs1th.org

นัทธ์หทัย ลัทธนุติพงศ์

เจ้าหน้าที่
nuthathail@gs1th.org

ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ

(Business Development)

มยุรินทร์ เพชรชัด

เจ้าหน้าที่อาวุโส
mayurintrp@gs1th.org

ปัณณวิชญ์ ภควัฒน์พันธุ์

เจ้าหน้าที่
pannavithp@gs1th.org

ส่วนงาน Digital Transformation

ชัชชัย ปานปรีดา

เจ้าหน้าที่
Chatchaip@gs1th.org

ส่วนงานมาตรฐานและการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด

(AIDC & Verify)

เมธิณี วรรลยางกูร

เจ้าหน้าที่อาวุโส
metineew@gs1th.org

ส่วนงานฝึกอบรมและสัมมนา

(Training & Education)

เปรมฤดี คุณณา

หัวหน้างาน
premruedeek@gs1th.org

กรกมล โภคทรัพย์มงคล

เจ้าหน้าที่อาวุโส
kornkamonp@gs1th.org

ส่วนงานพาร์ทเนอร์สัมพันธ์

(Partner Alliance)

ปทิตตา คิมประโคน

เจ้าหน้าที่อาวุโส
patittak@gs1th.org

ส่วนงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

(PR & Communications)

พรปวีณ์ หงส์ไพฑูรย์

เจ้าหน้าที่อาวุโส
pornpaweeh@gs1th.org

ศศลักษณ์ ศรุติสุต

เจ้าหน้าที่
sasalucks@gs1th.org