สินชัย เทียนศิริ

ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล
sinchaith@gs1thailand.org

จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์

ผู้จัดการ สถาบันรหัสสากล
jirapornc@gs1th.org

อุบลรัตน์ ทองในธรรม

รองผู้จัดการ สถาบันรหัสสากล
ubolratt@gs1th.org

ฝ่ายสมาชิก

ชนัฎนันท์ รัตนเอกวาที

เจ้าหน้าที่อาวุโส
chanutnanr@gs1th.org

กานติ์ชนิต เลิศธนะแสงธรรม

เจ้าหน้าที่
karnchanitl@gs1thailand.org

พราภา ร่มโพธิ์ทอง

เจ้าหน้าที่อาวุโส
pharapar@gs1th.org

ปัณณวิชญ์ ภควัฒน์พันธุ์

เจ้าหน้าที่
pannavithp@gs1thailand.org

วิลาวัณย์ กิจนิเทศ

เจ้าหน้าที่อาวุโส
wirawank@gs1th.org

สุธาสินี กองรส

เจ้าหน้าที่
sutasineek@gs1th.org

Marketing & FTI Connect by GS1 Thailand

มยุรินทร์ เพชรชัด

เจ้าหน้าที่
mayurintrp@gs1th.org

E-Commerce

ภูริยา วงศ์ดำเนิน

เจ้าหน้าที่
phuriyaw@fti.or.th

HEALTHCARE AND AIDC

เมธิณี วรรลยางกูร

เจ้าหน้าที่
metineew@gs1th.org

SMEs & OTOP/อบรม สัมมนา/ GS1-TH Partner Alliance/ PR & Communication

เปรมฤดี คุณณา

หัวหน้างาน สถาบันรหัสสากล
premruedeek@gs1th.org

ปทิตตา คิมประโคน

เจ้าหน้าที่อาวุโส
patittak@gs1th.org

กรกมล โภคทรัพย์มงคล

เจ้าหน้าที่
kornkamonp@gs1th.org

งานสารบรรณ และเลขานุการ

ธนิจสกา สมรส

เจ้าหน้าที่อาวุโส
thanijsakas@gs1th.org