สินชัย เทียนศิริ

ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล
sinchaith@gs1thailand.org

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ – HEALTHCARE AND AIDC

จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถาบันรหัสสากล
jirapornc@gs1th.org

เมธิณี วรรลยางกูร

เจ้าหน้าที่
metineew@gs1th.org

Marketing & FTI Connect by GS1 Thailand

วรรณภา บุญอ่ำ

เจ้าหน้าที่อาวุโส
wannapab@fti.or.th

มยุรินทร์ เพชรชัด

เจ้าหน้าที่
mayurintrp@gs1th.org

ณภัทร แสงศศิธร

เจ้าหน้าที่
napats@gs1th.org

ฝ่ายวิชาการ – PARTNERS AND SMEs

เปรมฤดี คุณณา

เจ้าหน้าที่อาวุโส
premruedeek@gs1th.org

ปทิตตา คิมประโคน

เจ้าหน้าที่
patittak@gs1th.org

อมรพันธ์ อิโต้

เจ้าหน้าที่
amonpani@gs1th.org

กรกมล โภคทรัพย์มงคล

เจ้าหน้าที่
kornkamonp@gs1th.org

ฝ่ายสมาชิก – Membership

อุบลรัตน์ ทองในธรรม

ผู้ช่วยผู้จัดการ สถาบันรหัสสากล
ubolratt@gs1th.org

ชนัฎนันท์ รัตนเอกวาที

เจ้าหน้าที่อาวุโส
chanutnanr@gs1th.org

พราภา ร่มโพธิ์ทอง

เจ้าหน้าที่
pharapar@gs1th.org

วิลาวัณย์ กิจนิเทศ

เจ้าหน้าที่
wirawank@gs1th.org

สุธาสินี กองรส

เจ้าหน้าที่
sutasineek@gs1th.org

บัญชีและการเงิน

ชนิสรา บุญเผย

เจ้าหน้าที่
chanisarab@fti.or.th

กวินธิดา อรรคไกรสีห์

เจ้าหน้าที่
kawinthidaa@fti.or.th

ฝ่ายงานบริหาร และ เลขานุการ

ธนิจสกา สมรส

เจ้าหน้าที่อาวุโส
thanijsakas@gs1th.org