ประวิทย์ โชติปรายนกุล

ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล
pravithc@gs1th.org

ฝ่ายวิชาการ

Shawn Chen

ผู้จัดการแผนกฝ่ายการตลาด
shawnc@gs1th.org

ฝ่ายวิชาการ / HEALTHCARE AND AIDC

จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์

เจ้าหน้าที่อาวุโส
jirapornc@gs1th.org

พราภา ร่มโพธิ์ทอง

เจ้าหน้าที่
pharapar@gs1th.org

เมธิณี วรรลยางกูร

เจ้าหน้าที่
metineew@gs1th.org

ฝ่ายการตลาดและบริการ – INTERNATIONAL AFFAIRS AND PUBLIC RELATIONS

มยุรินทร์ เพชรชัด

เจ้าหน้าที่
mayurintrp@gs1th.org

กรกมล โภคทรัพย์มงคล

เจ้าหน้าที่
kornkamonp@gs1th.org

พิมพ์พร หลักเพ็ชร์

เจ้าหน้าที่
pimpornl@gs1th.org

ฝ่ายการตลาดและบริการ – PARTNERS AND EVENTS

เปรมฤดี คุณณา

เจ้าหน้าที่อาวุโส
premruedeek@gs1th.org

ชนัฎนันท์ รัตนเอกวาที

เจ้าหน้าที่อาวุโส
chanutnanr@gs1th.org

ปทิตตา คิมประโคน

เจ้าหน้าที่
patittak@gs1th.org

ฝ่ายการตลาดและบริการ – GOVERNMENT AFFAIRS AND THE OTOP

อุบลรัตน์ ทองในธรรม

เจ้าหน้าที่อาวุโส
ubolratt@gs1th.org

วิลาวัณย์ กิจนิเทศ

เจ้าหน้าที่
wirawank@gs1th.org

ชลธิชา พันธุระ

เจ้าหน้าที่
cholthichap@gs1th.org

ฝ่ายการตลาดและบริการ – AGRICULTURE AND FOOD

อวิกา พอกเพิ่มดี

เจ้าหน้าที่อาวุโส
awikap@gs1th.org

การัณยภาส ว่องศรีเจริญชัย

เจ้าหน้าที่
karanyapasw@gs1th.org

ธนิจสกา สมรส

เจ้าหน้าที่อาวุโส
thanijsakas@off.fti.or.th

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นันทศักดิ์ อินทรศร

ผู้จัดการแผนก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
nanthasaki@gs1th.org

พงศ์อมร อมรชัยกิจ

เจ้าหน้าที่อาวุโส
pongamorna@gs1th.org

วิทยา ทิงาเครือ

เจ้าหน้าที่
withayat@gs1th.org

พรรณปพร จิตจำรูญโชคไชย

เจ้าหน้าที่
panprapornj@gs1thailand.org

ฝ่ายสมาชิกและงานบริหาร

วันรัตน์ ยอดนิล

ผู้จัดการแผนก งานสมาชิกและงานบริหาร
wanaraty@gs1th.org

ณิชกานต์ อุชชิน

เจ้าหน้าที่
nichakanu@gs1th.org

สุธาสินี กองรส

เจ้าหน้าที่
sutasineek@gs1th.org

ชนิสรา บุญเผย

เจ้าหน้าที่
chanisarab@off.fti.or.th