สินชัย เทียนศิริ

ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล
sinchaith@gs1thailand.org

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ – HEALTHCARE AND AIDC

จิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์

รองผู้จัดการแผนก
jirapornc@gs1th.org

เมธิณี วรรลยางกูร

เจ้าหน้าที่
metineew@gs1th.org

ฝ่ายวิชาการ – INTERNATIONAL AFFAIRS AND PUBLIC RELATIONS

มยุรินทร์ เพชรชัด

เจ้าหน้าที่
mayurintrp@gs1th.org

ณภัทร แสงศศิธร

เจ้าหน้าที่
napats@gs1th.org

ฝ่ายวิชาการ – PARTNERS AND SMEs

เปรมฤดี คุณณา

เจ้าหน้าที่อาวุโส
premruedeek@gs1th.org

ปทิตตา คิมประโคน

เจ้าหน้าที่
patittak@gs1th.org

อมรพันธ์ อิโต้

เจ้าหน้าที่
amonpani@gs1th.org

กรกมล โภคทรัพย์มงคล

เจ้าหน้าที่
kornkamonp@gs1th.org

ฝ่ายวิชาการ – GOVERNMENT AFFAIRS AND THE OTOP

อุบลรัตน์ ทองในธรรม

รองผู้จัดการแผนก
ubolratt@gs1th.org

วิลาวัณย์ กิจนิเทศ

เจ้าหน้าที่
wirawank@gs1th.org

พราภา ร่มโพธิ์ทอง

เจ้าหน้าที่
pharapar@gs1th.org

ฝ่ายงานบริหารและบัญชีการเงิน

ฝ่ายงานบริหาร

วันรัตน์ ยอดนิล

ผู้จัดการแผนก งานสมาชิกและงานบริหาร
wanaraty@gs1th.org

ธนิจสกา สมรส

เจ้าหน้าที่อาวุโส
thanijsakas@gs1th.org

ชนัฎนันท์ รัตนเอกวาที

เจ้าหน้าที่อาวุโส
chanutnanr@gs1th.org

สุธาสินี กองรส

เจ้าหน้าที่
sutasineek@gs1th.org

บัญชีการเงิน

กวินธิดา อรรคไกรสีห์

เจ้าหน้าที่
kawinthidaa@fti.or.th

ชนิสรา บุญเผย

เจ้าหน้าที่
chanisarab@fti.or.th