CORPORATE PARTNERS

          สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรกลางที่ไม่แสวงหาผลกำไร ทำหน้าที่เป็นผู้นำที่ให้บริการด้านมาตรฐานสากลและโซลูชั่นสมัยใหม่หลากหลายด้านเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้สถาบันฯ ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาตรฐานสากล GS1 ไปปรับใช้ในกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้จากความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรที่ให้บริการในด้านต่างๆ สถาบันฯ มุ่งหวังที่จะเป็นสื่อกลางในการนำเทคโนโลยีโซลูชั่น และกิจกรรมหรืองานบริการจากหน่วยงานต่างๆ มาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกของสถาบันฯ ได้พัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับธุรกิจของตนเองให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนนานตลอดไป

รายชื่อหน่วยงานพันธมิตรของ GS1 THAILAND

หน่วยงานภาครัฐ

เป็นหน่วยงานราชการ ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารสุข

เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจและอุตสาหกรรมให้มีสมรรถนะและชีดความสามารถในการประกอบการที่มีความเป็นเลิศและยั่งยืนสู่สากล

มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งให้ความคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจเกี่ยวกับการปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ ซึ่งล้วนถือเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลทางวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน์

เป็นหน่วยงานรัฐซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้มีความเป็นธรรม และยั่งยืน

ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ

ทำหน้าที่บูรณาการ และผลักดันการส่งเสริม MSME ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ MSME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล

เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2509 ตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 เป็นการรวมกันของกองโอสถศาลาและกองงานเภสัชกรรม เพื่อผลิตยาและเวชภัณฑ์ภายในประเทศ แก้ปัญหาการนำเข้ายาจากต่างประเทศและส่งเสริมเภสัชอุตสาหกรรมภายในประเทศให้เจริญยิ่งขึ้น

ดำเนินงานด้านการมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและประเทศชาติโดยรวม

หน่วยงานภายใต้การดำเนินงานของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจหลักคือการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างนักรบทางธุรกิจที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างเข้มแข็งในยุค New Normal

หน่วยงาน TTRS ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้บริการวิเคราะห์ประเมินเทคโนโลยี นวัตกรรม และศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ด้วยเครื่องมือ TTRS เพื่อให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนทางด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และงบประมาณ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ

หน่วยงาน สมาพันธ์ สมาคม

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล
มีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รวมทั้งออกหนังสือรับรองการผลิตอาหารฮาลาล

สมาพันธ์ SME ไทย เป็นองค์กรเครือข่ายธุรกิจจิตอาสา SME ที่มีความเข้มแข็งและเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนพัฒนา SME ของประเทศด้วยการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ SME ทุกจังหวัดทั่วประเทศผ่านเครือข่ายสมาพันธ์ SME ไทย

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย (สจซท) เป็นองค์กรอิสระ และไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดๆ ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2531 โดยใช้ชื่อว่า “ชมรมจัดซื้อไทย” ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกแบบมีอายุตลอดชีพประจำอยู่ในองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนนับหมื่นคน วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพจัดซื้อและซัพพลายเชน สมาคมฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวงการวิชาชีพจัดซื้อและซัพพลายเชนของประเทศไทยให้ก้าวหน้า มีมาตรฐานสูงเทียบเท่าระดับสากล เสริมสร้างขีดความสามารถของของนักจัดซื้อชาวไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติได้ อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาองค์กรของตนเองให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน

สรพ. ทำหน้าที่กําหนดมาตรฐานและการรับรองคุณภาพในการให้บริการของสถานพยาบาล เพื่อเป็นหลักประกันให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน และทำหน้าที่ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการของสถานพยาบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่ดีและมีคุณภาพ

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ให้บริการด้านการจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและและช่องทางดิจิทัลแฟลตฟอร์ม มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดที่จะเชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายที่มีศักยภาพจากทั่วโลก ด้วยการนำเสนอที่ผสมผสานองค์ความรู้ในแต่ละภูมิภาคของเราเข้ากับความเชี่ยวชาญระดับโลก

          อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย เป็นผู้นำในการจัดงานแสดงสินค้า การประชุม และสัมมนาต่างๆ ได้แก่ CPhI South East Asia, INTERMACH, MTA Asia, Subcon Thailand, ASEAN Sustainable Energy Week, Pumps and Valves Asia, Thai Water Expo, ProPak Asia, Food & Hotel Thailand, Fi Asia – Thailand, Defense & Security, Jewellery & Gem ASEAN Bangkok, Tissue & Paper Bangkok and Cosmoprof CBE ASEAN Bangkok

สถาบันการเงิน

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เป็นสถาบันการเงินของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรม ทำหน้าที่เป็นกลไลสำคัญของภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยให้ประสบความสำเร็จ เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ และร่วมลงทุน ควบคู่กับการพัฒนาเติมความรู้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้เพิ่มขีดความสามารถ ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงครอบคลุมทุกมิติ รวมถึง บูรณาการหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อย่างครบวงจร

เป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรชั้นนำของประเทศ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย นอกเหนือจากบริการเงินรับฝากและ ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการให้สินเชื่อ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม

สถาบันการศึกษา

ก่อตั้งขึ้นจากการรวมกลุ่มการวิจัยและให้บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ สร้างองค์ความรู้จากงานศึกษาวิจัยและดำเนินการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ

เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้บัณฑิต มีคุณลักษณะที่มีทักษะด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม การท่องเที่ยว โรงแรม ภาษา คหกรรม เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย บริหารธุรกิจและทักษะด้านธุรกิจรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริงมีความคิดสร้างสรรค์ ที่ทำให้สามารถประกอบอาชีพได้หลายอาชีพ

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่เน้นการศึกษาและวิจัยทางด้านธุรกิจค้าปลีก เพื่อ สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง สถาบันจึงจัดการเรียนการสอนในลักษณะการ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Work-based Education)

E-Commerce

เป็นบริษัทในเครือ บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (AJA) โดยได้รับการแต่งตั้งจาก alibaba.com เพื่อให้บริการสมาชิกอาลีบาบาในประเทศไทยโดยมีทีมงานและผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอีคอมเมิร์ซช่วยให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการในการใช้งานบนแพลตฟอร์ม ตลอดจนบริการหลังการขาย และยังช่วยให้คำปรึกษาด้านส่งออกจึงทำให้ บริษัท เอเจ อีคอมเมิร์ซ จำกัด ตัวแทนรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลรับรองมากมาย

Amazon Global Selling ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยธุรกิจของอเมซอนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทั่วโลกขยายฐานการค้าสู่ตลาดต่างประเทศ ประกาศจัดตั้งทีมงานในประเทศไทย พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งเจ้าของแบรนด์สินค้า และผู้ผลิตชาวไทยสร้างโอกาสในการส่งออกและขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศด้วยการเข้าถึงลูกค้าของอเมซอนทั่วโลก โดยเริ่มที่ตลาดอเมริกาผ่าน Amazon.com

Manufacturer/ Retailer/ Logistics Service Provider

ECR Thailand เป็นการรวมกลุ่มกันของผู้ผลิต ผู้ค้าปลีก และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ที่นำเอาแนวทางของการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคและค้าปลีกค้าส่ง และเน้นสร้างความร่วมมือระหว่างคู่ค้าและการบริหารความต้องการของลูกค้า (Demand Management)