Entries by kornkamonp

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยมาตรฐานสินค้าสู่สากล (GS1 Standards Barcode) โดยสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์โปรโมทสินค้าฟรี ผ่านแพลตฟอร์ม ALIBABA.COM จากการเข้าร่วมกิจกรรมงานสัมมนาออนไลน์ “GLOBAL INSIGHT WITH ALIBABA.COM ส่งออกสินค้าไทย โตไกลสู่ตลาดโลกด้วยแพลตฟอร์มขายส่งอันดับหนึ่ง ครั้งที่ 1”

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์โปรโมทสินค้าฟรี ผ่านแพลตฟอร์ม ALIBABA.COM จากการเข้าร่วมกิจกรรมงานสัมมนา “GLOBAL INSIGHT WITH ALIBABA.COM ส่งออกสินค้าไทย โตไกลสู่ตลาดโลกด้วยแพลตฟอร์มขายส่งอันดับหนึ่ง” (ครั้งที่ 4)

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์โปรโมทสินค้าฟรีผ่านแพลตฟอร์ม ALIBABA.COM จากการเข้าร่วมกิจกรรมงานสัมมนา “GLOBAL INSIGHT WITH ALIBABA.COM ส่งออกสินค้าไทยโตไกลสู่ตลาดโลกด้วยแพลตฟอร์มขายส่งอันดับหนึ่ง ครั้งที่ 3”