หลักสูตรอบรมความรู้ด้านการส่งเสริมธุรกิจ

สถาบันรหัสสากลร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร แนะนำหลักสูตรอบรมให้ความรู้ในด้านการพัฒนาธุรกิจกับผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และยกระดับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ ให้เติบโตในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy)

เป็นหน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่ทำหน้าที่พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ กลุ่มต่างๆ ให้เข้าใจวิธีการทำการค้าขายยุคใหม่ในหลายด้าน อาทิ ด้านดิจิทัล ด้านบริหารจัดการธุรกิจสู่สากล ความรู้เบื้องต้นเพื่อการส่งออก ความรู้เฉพาะทางด้านการตลาดระหว่างประเทศ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการเกิดการเรียนรู้และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ

เลือกหลักสูตรอบรม

E-Academy จาก NEA