ภารกิจ

สถาบันรหัสสากล หรือ GS1 Thailand ให้บริการระบบมาตรฐานสากล GS1 (GS1 System of Standards) แก่สมาชิกในประเทศไทย โดยส่งเสริมการนำมาตรฐานสากลไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ดูแลระบบมาตรฐานสากล GS1 แนะนำและให้ความรู้เพื่อการศึกษา และเชื่อมโยงกับสมาชิกผ่านกิจกรรมและช่องทางต่างๆ

  • เราเป็นนายทะเบียนกำหนดเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 แก่สมาชิก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสมาชิกจะได้รับหมายเลขประจำตัวสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ และสามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก
  • เราส่งเสริมการนำบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ไปใช้ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินงานของธุรกิจให้ทันสมัย
  • เราเป็นองค์การกลางที่ไม่แสวงหาผลกำไร เราส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมและความร่วมมือระหว่างคู่ค้า และให้ความเท่าเทียมในทุกภาคส่วน
  • เราช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และปลอดภัย และช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและการดำเนินชีวิต
  • มาตรฐานสากล GS1 ช่วยให้การระบุสิ่งต่างๆ บันทึกข้อมูล และแบ่งปันข้อมูล ขององค์กรได้อย่างราบรื่น สร้างภาษากลางที่เป็นระบบรากฐานให้ใช้งานได้ทั่วโลก