ระบบมาตรฐานสากล GS1 สำหรับสินค้าในกลุ่ม Healthcare

          ปัจจุบัน ซัพพลายเชนสุขภาพในหลายๆ ประเทศ กำลังให้ความสนใจในเรื่องการส่งเสริมความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ ทั้งในแง่ของคุณภาพด้านการผลิต ร่วมถึงคุณภาพในการจัดส่งสินค้าในซัพพลายเชน ประเด็นด้านการตรวจสอบย้อนกลับและการเรียกคืนสินค้า (Traceability & Recall) รวมถึงการป้องกันการปลอมแปลงสินค้า (Anti-Counterfeit) ถูกพูดถึงในหลายๆ การประชุม และเริ่มถูกบรรจุลงในข้อกำหนด ระเบียบข้อบังคับ รวมไปถึงกฎหมายของหลายๆ ประเทศ ทำให้ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดังกล่าวไปขายยังประเทศต่างๆ ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเหล่านั้น

          มาตรฐานสากล GS1 เป็นมาตรฐานหลักที่ภาครัฐในหลายๆ ประเทศให้การยอมรับ และเลือกใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับและการป้องกันการปลอมแปลงสินค้าเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะสินค้าที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Healthcare เช่น ยา และ เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น ซึ่งแนวทางในการบังคับใช้กฏหมายของแต่ละประเทศจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบการที่มีการส่งออกสินค้าไปขายยังประเทศต่างๆ ควรตรวจสอบข้อมูลจากคู่ค้าหรือหน่วยงานภาครัฐในประเทศปลายทางเหล่านั้นเป็นหลักเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด

For GS1 Standard in Healthcare in English, please visit: www.gs1.org/industries/healthcare

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

5 ขั้นตอนการเตรียมรหัสบาร์โค้ด GS1 ให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์

  • Step 1

  • Step 2

    Step 2

  • Step 3

  • Step 4

    Step 4

  • Step 5

การบ่งชี้เครื่องมือแพทย์ให้สอดคล้องกับกฏหมาย

U.S. FDA UDI

EU MDR