เชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า SCB-FTI Factory Outlet ครั้งที่ 17 ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 – วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

งานอบรมสัมมนาวิชาการ eLogistics Summit 2018 : Reimaging The Future of Digital Logistics

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “Eco Innovation Forum 2018” 27-28 กันยายน 2561

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น “แผนการผลิตและพัฒนากำลังคนกลุ่มสาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน”

โครงการสัมมนา ในหัวข้อ ‘‘SMEs ไทยก้าวไกลในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4’’ (Empowering SMEs through 4IR)

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครหลักสูตร ประจำปี 2562

ขอเชิญชวนสมาชิกสถาบันรหัสสากลทุกท่าน ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 “30 ปี บาร์โค้ดก้าวไกล…Advancing to The Digital Era”

“ยกระดับสินค้าเกษตรไทย ก้าวไกล สู่สากล”

ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ “หลักการออกแบบเครื่องหมายการค้าไทยเพื่อการจดทะเบียน” The principle design of the Thai-trademark to registration