Entries by Pornpawee

GS1 Thailand จับมือ ธ.พัฒนาเอเชีย สวทช. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ให้ความรู้การใช้ระบบมาตรฐานสากล GS1 Traceability สำหรับโครงการตรวจสอบย้อนกลับทุเรียนที่ส่งออกจากไทยไปจีน @จ.จันทบุรี