Entries by Pornpawee

GS1 Thailand จัดอบรมให้ความรู้ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ในหัวข้อ “รหัสมาตรฐานกับการติดตามสอบย้อนกลับ (Traceability) จากต้นน้ำจนถึงการขนส่งและกระจายสินค้าไปให้ผู้บริโภคในอุตสาหกรรมต่างๆ”