Entries by Pornpawee

GS1 Thailand ยกขบวนหน่วยงานพันธมิตรสัญจรพบผู้ประกอบการ ในงาน GS1 Thailand Roadshow 2023 ครั้งที่ 4 “Smart SME เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยมาตรฐานสินค้าสู่สากล” ณ โรงแรมเอ็มเพรส พรีเมียร์ จ.เชียงใหม่

GS1 Thailand จัดอบรมให้ความรู้ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ในหัวข้อ “รหัสมาตรฐานกับการติดตามสอบย้อนกลับ (Traceability) จากต้นน้ำจนถึงการขนส่งและกระจายสินค้าไปให้ผู้บริโภคในอุตสาหกรรมต่างๆ”