คำถามที่พบบ่อย

เอกสารในการสมัครสมาชิก ต้องใช้อะไรบ้าง ?

ตอบ เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก จะแตกต่างกันไปตามประเภทของสมาชิกที่ลูกค้าสมัคร ซึ่งสามารถดูรายละเอียดในได้เว็บไซท์สถาบันรหัสสากล https://www.gs1th.org/pricing/

ทำไมค่าสมัครไม่เท่ากันในแต่ละเดือน ?

ตอบ  ค่าสมัครในแต่ละเดือนไม่เท่ากัน ซึ่ง มีการถัวเฉลี่ยแล้ว โดยถ้ามาสมัครสมาชิกครึ่งปีแรก เราจะคิดระยะเวลาการเป็นสมาชิกถึงเดือนธันวาคม
ถ้าสมัครสมาชิกครึ่งปีหลัง เราจะรวมของปีถัดไปอีก 1 ปี

หลังจากสมัครสมาชิกแล้ว ภายในกี่วันถึงจะได้รับเลขหมายบาร์โค้ด ?

ตอบ  การแจ้งเลขหมายบาร์โค้ด นับจากวันที่ยื่นเอกสารต้องครบถ้วน ถูกต้อง และชำระเงินแล้ว ไม่เกิน 7 วันทำการ

ตอนนี้ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง สามารถใช้อะไรแทนได้บ้าง ?

ตอบ ถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง สามารถใช้รูปถ่าย หรือ โบรชัวร์ หรือ Artwork ฉลากสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ภาพ

ถ้าไม่มีความจำเป็นในการใช้งานบาร์โค้ดแล้ว เราไม่ต่ออายุสมาชิก ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี เท่ากับว่า ยกเลิก การเป็นสมาชิกโดยอัตติโนมัติ ใช่หรือไม่ ?

ตอบ  ไม่ใช่ การยกเลิกสมาชิกจะต้องยื่นเอกสารการยกเลิกพร้อมเอกสารแนบตามที่แจ้งในหมายเหตุ แบบฟอร์มการยกเลิกสมาชิก  โดยเอกสารทุกแผ่นจะต้องมีการเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น โดยผู้มีอำนาจ + ประทับตรา (ถ้ามี) และ ส่งเอกสารฉบับลงนามจริงกลับมายังสถาบันฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในใบแจ้งชำระ

บริษัทพึ่งจดทะเบียน ยังไม่มีงบกำไร - ขาดทุน ต้องทำอย่างไร ?

ตอบ หากบริษัทพึ่งจดทะเบียนไม่เกิน 1 ปี ไม่ต้องยื่นแสดงงบกำไร – ขาดทุน

หนังสือมอบอำนาจจะทำเมื่อใด และสถาบันฯ มีแบบฟอร์มให้หรือไม่ ?

ตอบ  หนังสือมอบอำนาจจะทำเมื่อผู้มีอำนาจไม่สามารถเซ็นต์ลงนามในเอกสารการสมัครสมาชิกสถาบันรหัสสากลได้ จึงต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้ผู้อื่นเซ็นต์ลงนามแทน  ส่วนแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ สามารถใช้หนังสือมอบอำนาจทั่วไป และมีการลงนามผู้มอบ อำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน ลงนาม

กรณีให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารการสมัครสมาชิกที่สถาบันฯ ต้องทำหนังสือมอบอำนาจหรือไม่ ?

ตอบ  ถ้าผู้มีอำนาจเซ็นต์รับรองเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว บุคคลอื่นสามารถยื่นเอกสารแทนได้โดยไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ

การสมัครสมาชิกแบบออนไลน์ หมายความว่ายื่นสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ ?

ตอบ การสมัครสมาชิกออนไลน์ หมายถึง สมาชิกกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ และ จะต้องสั่งพิมพ์ใบสมัครและส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังสถาบันฯ ด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์  เมื่อสถาบันฯ ตรวจสอบเอกสารการสมัครว่าครบถ้วนถูกต้อง จึงจะยื่นยัน แจ้งรายละเอียดและยอดการชำระเงินทางอีเมล์

จะขอหนังสือรับรองสมาชิก ต้องทำอย่างไร ?

ตอบ การขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก หน้าดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พร้อมแนบสำเนาเอกสารการชำระค่าสมาชิกรายปีล่าสุด และส่งอีเมล์มาที่ info@gs1thailand.org และรอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่

หากได้ทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกไปแล้ว และต้องการกลับมาใช้เลขหมายเดิมอีกครั้ง ต้องทำอย่างไร ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ?

ตอบ สมาชิกต้องทำจดหมายขอกลับมาใช้เลขหมายเดิมโดยชำระค่าธรรมเนียมการกลับมาใช้เลขเดิม 7,000 บาท + ค่าบำรุงปีปัจจุบัน
พร้อมยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบใหม่

สีของแท่งบาร์โค้ด ต้องเป็นสีอะไร ?

ตอบ แท่งบาร์ต้องมีเข้มโทนเย็น และช่องว่างต้องเป็นสีอ่อนโทนร้อน (แต่แนะนำให้แท่งบาร์เป็นสีดำ ช่องว่างเป็นสีขาว) ลูกค้าสามารถดูวิธีการใช้สีอื่นๆ ได้จากคู่มือการใช้งานบาร์โค้ดที่ได้รับจากสถาบันฯ

ทำไมค่าสมาชิกปรับขึ้นจากปีก่อนหน้า ?

ตอบ อัตราค่าสมาชิกรายปีจะถูกปรับขึ้นตามงบกำไร – ขาดทุนในส่วนรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายหากมากกว่า 1 ล้านบาท จะถูกปรับค่าสมาชิกรายปีสูงขึ้นตามอัตราที่กำหนด โดยไม่สามารถปรับลดลงเท่าอัตราของการสมัครครั้งแรกได้อีก