Entries by Sasalucks S

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี!! เชิญผู้ประกอบการ จ.เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงาน GS1 Thailand Roadshow 2023 ครั้งที่ 4 “Smart SME เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยมาตรฐานสินค้าสู่สากล”