เซ็นทรัลแล็บไทย

เซ็นทรัลแล็บไทย หรือ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 ถือหุ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) และกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการของรัฐเปิดดำเนินงานมากว่า 20 ปี

Services & Solutions

1) บริการตรวจ และทดสอบผลทางห้องปฏิบัติการ
2) ตรวจประเมิน และรับรองระบบ
3) สอบเทียบเครื่องมือ
4) บริการด้านการเรียนรู้ และอบรมทางวิชาการ

Central Lab Thai Introduction Video:

Contact Information

  • คุณ วีระชัย เพ็งหัวรอ

    หัวหน้าแผนกการตลาด

  • Marketing.centrallabthai@gmail.com
  • Mobile: +66 86 471 6117
  • LINE OA : @centrallabthai