“สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบรรจุภัณฑ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1”

งาน ITC Smart SME ด้วยเทคโนโลยี 4.0 และศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมที่ 7 จ.อุบลราชธานี

งานสัมมนาและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับห้างค้าปลีกและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน (VILLAGE E-COMMERCE)

Thailand e-Commerce Week 2017

e-Logistics Summit 2017