ขอเชิญสมาชิกสถาบันรหัสสากลเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)