สถาบันรหัสสากล( GS1 Thailand )

บรรยายพิเศษด้านเทคโนโลยีมาตรฐานสากลGS1 ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) นำโดยคุณสินชัย เทียนศิริ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้รับเชิญให้บรรยายความรู้ในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีมาตรฐานสากล GS1 เพื่อการบริหารจัดการสินค้าที่ดียิ่งขึ้น” ให้กับอาจารย์และนักศึกษากว่า 140 คน จากคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดและการจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล ณ ห้องประชุมบพิตรพิมุข มหาเมฆ อาคาร 9 โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมพร ปิยะพันธ์ อธิการบดี กล่าวเปิดการจัดอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ การบรรยายพิเศษที่จัดขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีบาร์โค้ดเพื่อการบริหารจัดการสินค้า การจัดการธุรกิจค้าปลีก และการขนส่งโลจิสติกส์เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์เพิ่มพูนความรู้และทักษะจากการเรียนให้มากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานหรือการประกอบธุรกิจในอนาคตได้
โดยหลังจากนี้สถาบันฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ จะได้หารือเพื่อขยายความรู้ให้ครอบคลุมกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความร่วมมือในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป

หากต้องการติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้
เบอร์โทร : 02-345-1200
E-mail : info@gs1th.org
Facebook : GS1thailand
Line : @gs1thailand