หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เจาะลึกมาตรฐานสากล GS1 DataMatrix – 5 พ.ย. 63

ตลอดระยะเวลาในช่วง ปีที่ผ่านมา รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ทำให้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ ชนิด GS1 DataMatrix เริ่มเข้ามามีบทบาทและกำลังเป็นที่พูดถึงในหลายๆ ประเทศทั่วโลก เนื่องจากเป็นบาร์โค้ดที่มีขนาดเล็กแต่สามารถใส่ข้อมูลได้จำนวนมาก รองรับความต้องการของซัพพลายเชนในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัยของสินค้าที่หน่วยงานภาครัฐและผู้บริโภคต่างเริ่มให้ความสำคัญในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มา และการติดตามการเคลื่อนที่ของสินค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ในฐานะนายทะเบียนออกเลขหมายบาร์โค้ดตามมาตรฐานสากล GS1 อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จึงจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รู้จักบาร์โค้ดสองมิติ ชนิด GS1 DataMatrix ที่จะมาช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้บริโภค โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจและสร้างบาร์โค้ดชนิดนี้ได้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล พร้อมสามารถนำไปต่อยอดในการบ่งชี้ติดตามสินค้า หรือพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องให้รองรับการใช้ประโยชน์จากบาร์โค้ดชนิดนี้ได้เต็มประสิทธิภาพ