ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับของรางวัลจากทางสถาบันฯ 50 รางวัล จากกิจกรรมร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ‘ ถุงผ้าพับได้ ‘ จำนวน 50 รางวัล

คุณธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม
คุณอัญชลี ภัทรกิจนืธิกุล
คุณฤทัยรัตน์วดี ไชยสุข
คุณอุมาพรรณ ลีนานุไชย
คุณผดุงวัฒน์​ ตั้ง​ทางธรรม​
คุณเปมิกา อริยะสันติชัย
คุณจุฑามาศ บุตรเกตุ
คุณสถิรพร ลิ้มมณีวิจิตร
คุณณัฐพัฒน์ ชยาวิวัฒนาวงศ์
คุณธรรมรัตน์ มีธรรม
คุณธัญญรัตน์ กระดังงาภร
คุณเทียนชัย ตันติศิลปพงศ์
คุณวรินท์กานท์ ธีรวิศิษฏ์
คุณรุ่งทิวา ประจันดุม
คุณพัชรัตน์ ภัทรสิริวงศ์
คุณโชติกา เย็นใจ
คุณพีระวิทย์ มีสมบูรณ์
คุณสุจิตรา ศรีนนตรี
คุณเบญจพร ด้วงชาวนา
คุณพิชญา กุลสมภพ
คุณวุฒิชัย สารยศ
คุณมณฑล สำรวย
คุณอ้อมใจ อินเทพ
คุณศุภกานต์ ฐิตเมธี
คุณ Nukanya Tokton
คุณ Chavalit Changpakorn
คุณผกากาญจน์ ภู่พุดตาล
คุณเพ็ญนภา ล้ำเลิศ
คุณชนิกานต์ คุณาสถิตย์ชัย
คุณสัมพันธ์ ทองประกาศิต
คุณสุจิตรา สุดพุ่ม
คุณอภิสิทธิ์ มะลิทอง
คุณนริศรา นนทะวงษ์
คุณ Boonlert Pochana
คุณสุนิสา คชา
คุณ Achinee Meepaniad
คุณกฤษฏิ์ จรัสวิริยะกุล
คุณสุพรรณษา สวัสดินาค
คุณสมใจ พบกระโทก
คุณณัฐสิริกร กัลยาณสันต์
คุณทิชาภรณ์ เสมอใจ
คุณปิยะวิทย์ สดสุชาติ
คุณชนินทร์ ยรรยง
คุณนภา ขาวขำ
คุณมัณฑณา เย็นขัน
คุณเดือนเพ็ญ กิจเชื้อ
คุณวัฒชัย ไชยได้เพ็ชร์
คุณนิษณาต วรกุลรังสรรค์
คุณวีดาร์ กาญจน์คีรวัฒนา
คุณณัฐนี คุ้มกัน

กรุณารอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Email เพื่อประสานงานจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน สำหรับท่านที่ร่วมสนุกกับเราแต่ไม่ได้รับรางวัลก็ไม่ต้องเสียใจ ติดตามร่วมสนุกกับกิจกรรมจากทางสถาบันฯ ได้ในครั้งถัดไปนะคะ :)

แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความต้องการในการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนาของสมาชิกสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) และบุคคลทั่วไป ซึ่งทางสถาบันฯ จะนำผลการสำรวจไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนหลักสูตรอบรมสัมมนาที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของทุกท่านมากยิ่งขึ้น โดยสามารถตอบได้ 1 ท่าน ต่อ 1 ครั้ง ทางสถาบันฯ จะสุ่มเลือกผู้โชคดีรับของที่ระลึก (หากพบท่านใดทำซ้ำจะถูกตัดสิทธิ์รับของที่ระลึกทันที)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลไปให้ผู้อื่น
  2. ผู้ร่วมกิจกรรม (1 ท่าน/หน่วยงาน) มีสิทธิ์แลกรับของรางวัลได้เพียง 1 ครั้ง/ 1 รางวัล เท่านั้น
  3. ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกของรางวัล (สีของถุงผ้า) ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม
  4. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการยืนยันสิทธิ์และติดต่อแลกรับของรางวัล
  5. ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของสถาบันฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด