หลักสูตรฝึกอบรมการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1
เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจ

ปัจจุบัน บาร์โค้ดที่สามารถเชื่อถือได้ 100% นับเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในระบบซัพพลายเชน หากบาร์โค้ดนั้นไม่สามารถสแกนได้อย่างถูกต้องและแม่นยำหรือใช้เวลาในการสแกนนานแล้ว จะส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้ผลิตที่เกิดความผิดพลาดในการรับ-ส่งสินค้า  ห้างค้าปลีก หรือคู่ค้าปลายทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศปฎิเสธการรับสินค้า ผู้ค้าปลีกไม่สามารถจัดเก็บสินค้า ตลอดจนลูกค้าไม่สามารถซื้อสินค้าได้  ดังนั้น การตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดจึงมีความสำคัญเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นก่อนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งหากบาร์โค้ดไม่ได้รับการตรวจสอบ และแก้ไขโดยการตรวจประเมินคุณภาพบาร์โค้ดแล้ว อาจทำให้ธุรกิจเกิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น

โดยหลักสูตรนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับ การตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด เพื่อให้บาร์โค้ดมีประสิทธิภาพในการสแกนสูงสุด ผู้เข้าร่วมอบรมจะสามารถอ่าน และวิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด และสามารถนำไปพัฒนาหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับบาร์โค้ดของผู้ประกอบการได้

เนื้อหาหลักสูตร

 1. การตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดคืออะไร
 2. มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด
 3. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด
 4. การใช้เครื่องมือตรวจสอบ
 5. การอ่านผลจากใบรายงานการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด
 6. วิเคราะห์ตัวอย่างผลการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด กรณีผลการตรวจที่ผ่าน และไม่ผ่าน
 7. แนะนำวิธีการแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพบาร์โค้ดให้ได้มาตรฐาน
 8. Work Shop การใช้เครื่องมือตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพบาร์โค้ด

วิทยากร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด สถาบันรหัสสากล
และผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือการตรวจสอบบาร์โค้ด 1 มิติ และ 2 มิติ จากบริษัทชั้นนำ

กำหนดการจัดอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่จัดอบรม
ณ ห้อง Training (GS1-2) ชั้น 11 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 • อัตราค่าลงทะเบียนเข้าอบรม (รวม VAT 7%)
 • สมาชิก GS1 / ส.อ.ท.
 • บุคคลทั่วไป
 • Early Bird (ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 62)
 • 1,600 บาท
 • 2,400 บาท
 • ราคาปกติ
 • 2,000 บาท
 • 3,000 บาท

การชำระเงิน
ชำระด้วยเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชี สถาบันรหัสสากล-ส.อ.ท. ธนาคารกรุงไทย สาขาไทยเบฟ ควอเตอร์
เลขที่บัญชี 009-0-18458-0 และส่งแบบตอบรับ และสำเนาการโอนชำระมาทาง Email: metineew@gs1thailand.org

*หมายเหตุ:
– สภาอุตสาหกรรมฯ จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2530 ไม่เข้าข่ายลักษณะเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และไม่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

– กรณีแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรมฯ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรม 7 วัน หากพ้นกำหนด สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โปรดตรวจสอบสิทธิ์การเป็นสมาชิกของท่านก่อนโอนเงิน ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินส่วนเกิน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณเมธิณี                        โทร. 02-345-1199            Email: metineew@gs1thailand.org

คุณพราภา                      โทร. 02-345-1198            Email: pharapar@gs1thailand.org