งานสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง เพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจ วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง เพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจ” (Warehouse & Inventory Management Optimization to Reduce Business Costs) ณ ห้อง Boardroom 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 3  โดยได้รับเกียรติจาก คุณกนก จุฑามณี กรรมการผู้จัดการ บจก.เค เอ็น เค คอนซัลติ้ง เซ็นเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าทั้งใน และต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี เป็นวิทยากรหลักในการฝึกอบรมครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับความรู้ และหลักการในการบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบและข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น ประเภท และการออกแบบคลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลังตามเงื่อนไขและข้อจำกัดของตัวสินค้า ซอฟต์แวร์ในจัดการคลังสินค้า กิจกรรมในคลังสินค้า อุปกรณ์ขนถ่ายพัสดุ ตลอดจนมาตรฐานสากล GS1 สำหรับการประยุกต์ใช้ในการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ อีกด้วย