เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้รับเกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 โดยสถาบันฯ ได้ร่วมสนับสนุนเงินรางวัลพิเศษ การประกวดออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์จำนวน 2 รางวัล ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม