เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 นายประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรใน โครงการอบรมการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อแนะแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับและระบบการจัดเก็บข้อมูลสินค้าของประเทศ เพื่อการจัดการโลจิสติกส์ โดยมีนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก