งานสัมมนาและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับห้างค้าปลีกและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
(Village E-Commerce) จังหวัดสงขลา