โครงการ Vendor Alliance Program

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาสถาบันรหัสสากล GS1 Thailand ได้จัดทำโครงการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้บาร์โค้ดระบบมาตรฐานสากล GS1 System ให้กับสมาชิกสถาบันฯ และผู้สนใจทั่วไป อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อจำนวนสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้สถาบันฯ ยังตระหนักถึงความสนใจ และประโยชน์ที่ทั้งสมาชิกสถาบันฯ หรือผู้สนใจ ผู้ให้บริการด้านบาร์โค้ด ผู้ให้บริการด้าน RFID (Solution Providers) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Providers) ผู้ให้บริการคำปรึกษา (Consultant) ผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอื่นๆ ควรจะได้รับ จึงได้จัดทำโครงการ Vendor Alliance  โดย GS1 Thailand ทำหน้าที่เสมือนเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกสถาบันฯ และผู้ให้บริการบาร์โค้ด ด้าน RFID (Solution Providers) ด้านโลจิสติกส์ (Logistics Providers) ผู้ให้บริการคำปรึกษา (Consultant) ผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอื่นๆ ให้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น รวมทั้งเป็นการเปิด หรือขยายช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันสมาชิกสถาบันฯ ก็จะได้รับประโยชน์ และความรู้ในการนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ  :

–  เพื่อเป็นการรวมกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการด้านบาร์โค้ด ผู้ให้บริการด้าน RFID (Solution Providers) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์(Logistics Providers) ผู้ให้บริการคำปรึกษา (Consultant) ผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอื่น ๆ ในการบริการอำนวยความสะดวกสมาชิกสถาบันฯ

– เพื่อเป็นสื่อกลางในการโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างสมาชิกสถาบันฯ และผู้ให้บริการด้านบาร์โค้ด ผู้ให้บริการด้าน RFID (Solution Providers) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Providers)  ผู้ให้บริการคำปรึกษา (Consultant) ผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอื่น ๆ

– เพื่อสนับสนุนช่องทางการตลาดสำหรับผู้ให้บริการด้านบาร์โค้ด ผู้ให้บริการด้าน RFID (Solution Providers) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Providers) ผู้ให้บริการคำปรึกษา (Consultant) ผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอื่น ๆ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

รายการสิทธิประโยชน์และเอกสารประกอบการสมัคร

สิทธิประโยชน์ Vendor Alliance Program

สิทธิประโยชน์ในการวางสื่อประชาสัมพันธ์บริษัทที่สถาบันรหัสสากล

 • แนะนำชื่อ โลโก้ และ Hyperlink ของสมาชิก บนเว็บไซต์ของสถาบันฯ www.gs1thailand.org ในหัวข้อ Vendor Alliance
 • แสดงรายชื่อและโลโก้ใน Supplier List สำหรับแจกให้สมาชิกสถาบันฯ และบุคคลทั่วไป
 • วางโบร์ชัวร์ที่สถาบันฯ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ อาทิ ผู้ที่เข้ามาสมัครสมาชิกสถาบันฯ ผู้เข้าอบรม และ บุคคลทั่วไป

สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและงานสัมมนาต่างๆ ที่สถาบันฯ เป็นผู้จัดขึ้น

 • รับสิทธิ์เข้าแนะนำโซลูชั่นของสมาชิกในการประชุมกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ของส.อ.ท. ตามความเหมาะสมและการพิจารณาของสถาบันฯ
 • เข้าร่วมบรรยายแนะนำบริการ และพบปะผู้ประกอบการหน้าใหม่ในหลักสูตรอบรมของทางสถาบันฯ ไม่เกิน 30 นาที /ครั้ง พร้อมรับรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
 • รับสิทธิ์เข้าร่วมออกบูธในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสถาบันฯ เพื่อพบปะสมาชิกผู้ประกอบการของสถาบันฯ ในประเทศไทย

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

 • รับสิทธิ์ลงบทสัมภาษณ์ Vendor ที่ได้นำมาตรฐานสากล GS1 (Barcode หรือ RFID) ไปประยุกต์ใช้ลงในวารสารของทางสถาบันฯ
 • รับสิทธิ์ลงบทสัมภาษณ์ Vendor Alliance ที่ได้นำมาตรฐานสากล GS1 (Barcode หรือ RFID) ไปประยุกต์ใช้ ลงในวารสารของทางสถาบันฯ

*เงื่อนไข : สิทธิประโยชน์ตามรายการด้านบนจำเป็นต้องใช้ควบคู่กับเอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สถาบันรหัสสากลกำหนดไว้เท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางสถาบันรหัสสากล

 1. สิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นทดแทน และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลหรือบริษัทอื่นได้
 2. หากสมาชิก Vendor Alliance ไม่พึงประสงค์ใช้สิทธิประโยชน์ตามข้อตกลง หรือไม่ใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ ถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์ดังกล่าวและไม่สามารถทดแทนด้วยสิทธิประโยชน์อย่างอื่นได้
 3. สมาชิก Vendor Alliance จะได้รับการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานสากล GS1 และการอบรมบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1-128 จากทางสถาบันฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล GS1
 4. สมาชิก Vendor Alliance จะได้รับสิทธิพิเศษในราคาสมาชิกสถาบันฯ สำหรับการเข้าร่วมหลักสูตรอบรมและการสัมมนาทุกหัวข้อที่สถาบันฯ จัดขึ้น
 5. สิทธิประโยชน์ในการพาสมาชิกไปร่วมงานสัมมนาหรืองานแสดงสินค้า สถาบันฯ จะเป็นผู้กำหนดงานแสดงสินค้าให้ตามความเหมาะสม
 6. ในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้งหรือความเข้าใจผิดในการออกงานแสดงสินค้าต่างๆ การตัดสินของทางสถาบันฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. สมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ในการให้สถาบันฯ จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จะต้องนำส่งมอบไฟล์ต้นแบบกับทางสถาบันฯ เพื่อดำเนินการผลิตโดยไม่สามารถแก้ไขภายหลังจากการผลิตได้
 8. ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไข และ/หรือ ทดแทนสิทธิประโยชน์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. สถานภาพการเป็นสมาชิก Vendor Alliance มีระยะเวลา 1 ปี โดยนับจากวันที่ลงนามข้อตกลงของการเป็นสมาชิก
 10. การยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิก Vendor Alliance จะต้องแจ้งสถาบันฯ ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการสิ้นสุดสถานภาพการเป็นสมาชิกสถาบันฯ
 11. สถาบันฯ ถือว่าสมาชิกได้อ่านและทำความเข้าใจในข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่สถาบันฯ กำหนดไว้แล้ว และยินดีตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกข้อ

สนใจเข้าร่วมโครงการ Vendor Alliance สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายการตลาด

Miss Patitta

Tel: 0-2345-1201

E-mail: patittak@gs1th.org

Miss Kornkamon

Tel: 0-2345-1195

E-mail: kornkamonp@gs1th.org