โครงการ Partner Alliance Program

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาสถาบันรหัสสากล GS1 Thailand ได้จัดทำโครงการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อเผยแพร่ และส่งเสริมการใช้บาร์โค้ดระบบมาตรฐานสากล GS1 System ให้กับสมาชิกสถาบันฯ และผู้สนใจทั่วไป อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อจำนวนสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้สถาบันฯ ยังตระหนักถึงความสนใจ และประโยชน์ที่ทั้งสมาชิกสถาบันฯ หรือผู้สนใจ ผู้ให้บริการด้านบาร์โค้ด ผู้ให้บริการด้าน RFID (Solution Providers) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Providers) ผู้ให้บริการคำปรึกษา (Consultant) ผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอื่นๆ ควรจะได้รับ จึงได้จัดทำโครงการ Partner Alliance  โดย GS1 Thailand ทำหน้าที่เสมือนเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกสถาบันฯ และผู้ให้บริการบาร์โค้ด ด้าน RFID (Solution Providers) ด้านโลจิสติกส์ (Logistics Providers) ผู้ให้บริการคำปรึกษา (Consultant) ผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอื่นๆ ให้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น รวมทั้งเป็นการเปิด หรือขยายช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวกยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันสมาชิกสถาบันฯ ก็จะได้รับประโยชน์ และความรู้ในการนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ  :

–  เพื่อเป็นการรวมกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการด้านบาร์โค้ด ผู้ให้บริการด้าน RFID (Solution Providers) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์(Logistics Providers) ผู้ให้บริการคำปรึกษา (Consultant) ผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอื่น ๆ ในการบริการอำนวยความสะดวกสมาชิกสถาบันฯ

– เพื่อเป็นสื่อกลางในการโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างสมาชิกสถาบันฯ และผู้ให้บริการด้านบาร์โค้ด ผู้ให้บริการด้าน RFID (Solution Providers) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Providers)  ผู้ให้บริการคำปรึกษา (Consultant) ผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอื่น ๆ

– เพื่อสนับสนุนช่องทางการตลาดสำหรับผู้ให้บริการด้านบาร์โค้ด ผู้ให้บริการด้าน RFID (Solution Providers) ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Providers) ผู้ให้บริการคำปรึกษา (Consultant) ผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอื่น ๆ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

รายการสิทธิประโยชน์และเอกสารประกอบการสมัคร

สิทธิประโยชน์ Partner Alliance Program

สิทธิประโยชน์ในการวางสื่อประชาสัมพันธ์บริษัทที่สถาบันรหัสสากล

  • แนะนำชื่อ โลโก้ และ Hyperlink ของสมาชิก บนเว็บไซต์ของสถาบันฯ www.gs1th.org ในหัวข้อ Partner ของเรา
  • แสดงรายชื่อและโลโก้ใน Partner List สำหรับแจกให้สมาชิกสถาบันฯ และบุคคลทั่วไป
  • รับสิทธิ์วางโบร์ชัวร์ที่สถาบันฯ เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ อาทิ ผู้ที่เข้ามาสมัครสมาชิกสถาบันฯ ผู้เข้าอบรม และ บุคคลทั่วไป

สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมงานอบรม สัมมนา และงานแสดงสินค้าที่สถาบันฯ เป็นผู้จัดขึ้น

  • รับสิทธิ์เข้าฟังการบรรยายในหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานสากล GS1
  • เข้าร่วมบรรยายแนะนำบริการ และพบปะผู้ประกอบการหน้าใหม่ในหลักสูตรอบรมของทางสถาบันฯ ไม่เกิน 30 นาที /ครั้ง พร้อมรับรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
  • รับสิทธิ์เข้าร่วมออกบูธในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสถาบันฯ เพื่อพบปะสมาชิกผู้ประกอบการของสถาบันฯ ในประเทศไทย
  • รับสิทธิ์เข้าแนะนำโซลูชั่นของสมาชิกในการประชุมกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ของส.อ.ท. ตามความเหมาะสมและการพิจารณาของสถาบันฯ

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

  • รับสิทธิ์ลงบทสัมภาษณ์ Partner Alliance ที่ได้นำมาตรฐานสากล GS1 (Barcode หรือ RFID) ไปประยุกต์ใช้ ลงในวารสารของทางสถาบันฯ
  • รับส่วนลดพิเศษสำหรับค่าพื้นที่โฆษณาใน GS1 Thailand Newsletter

*เงื่อนไข : สิทธิประโยชน์ตามรายการด้านบนจำเป็นต้องใช้ควบคู่กับเอกสารข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สถาบันรหัสสากลกำหนดไว้เท่านั้น

สนใจเข้าร่วมโครงการ Partner Alliance สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่าย Partners & Solution Provider

Miss Patitta

Tel: 0-2345-1195

E-mail: patittak@gs1th.org

Miss Premruedee

Tel: 0-2345-1195

E-mail: premruedeek@gs1th.org