ขอเชิญสนับสนุนของรางวัล สำหรับจัดกิจกรรมของร้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายในงานกาชาด ปี 2562

      สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมออกร้านกาชาดในงานกาชาด ประจำปี 2562 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อหารายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อม สมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย ทั้งนี้     สภากาชาดไทยกำหนดจัดงานกาชาดประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน2562 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 รวม 10 วัน ณ บริเวณสวนลุมพินี นั้น

      ในการนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงขอความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภค/บริโภค จากบริษัทท่าน เพื่อใช้เป็นของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในร้าน โดยท่านสามารถนำใบรับบริจาคไปใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ขอความกรุณาท่านแจ้งตอบรับการสนับสนุนของรางวัลได้ที่ www.gs1thailand.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน  2562  หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  1. นายการัณยภาส ว่องศรีเจริญชัย  โทร.02-345-1205   E-mail karanyapasw@gs1thailand.org
  2. นางสาวสุธาสินี กองรส              โทร.02-345-1205   E-mail sutasineek@gs1thailand.org
  3. นางสาวธนิจสกา สมรส                   โทร.02-345-1192 E-mail thanijsakas@gs1thailand.org

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีดังที่ผ่านมา และขอขอบพระคุณท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

หมายเหตุ : หนังสือขอบตุณและใบรับบริจาคจะนำส่งให้หลังจากจบงาน