การกำหนดหมายเลขประจำตัวสินค้า GTIN-13 และการคำนวณตัวเลขตรวจสอบ Check Digit