ศูนย์การเรียนรู้ FTI Connect Learning Center by GS1 Thailand 

ศูนย์การเรียนรู้ FTI Connect Learning Center by GS1 Thailand ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2565 บนพื้นที่ 81 ตารางเมตร บริเวณชั้น 1 ของอาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งเป็นพื้นที่ในส่วนสำนักงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ริเริ่มโครงการโดยหน่วยงานสถาบันรหัสสากล หรือ GS1 Thailand ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ ส.อ.ท. ที่มีภารกิจหลักในการเป็นนายทะเบียนออกเลขหมายบาร์โค้ดตามมาตรฐานสากล GS1 อย่างเป็นทางการประจำประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว และมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำระบบมาตรฐานสากล GS1 ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในซัพพลายเชนของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ จุดประสงค์หลักในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ ดังกล่าว คือเพื่อต้องการใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเปลี่ยนจากพื้นที่ของร้านขายสินค้าตราสัญลักษณ์และของที่ระลึก ส.อ.ท. ในชื่อร้าน FTI Connect Shop ให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ FTI Connect Learning Center by GS1 Thailand ที่จะเป็นแลนด์มาร์คและเป็นศูนย์กลางของ ส.อ.ท. ในการนำเสนอข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านเครื่องมือและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทยมีความตระหนักในเรื่องการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยดำเนินธุรกิจ และเกิดการเตรียมพร้อมในการแข่งขันทางธุรกิจในระดับสากล และยังใช้เป็นพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ ส.อ.ท. สภาอุตสาหกรรมฯ จังหวัด กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงหน่วยงานงานภายใต้ ส.อ.ท. ไปยังกลุ่มสมาชิกภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป ให้สามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลและรู้จัก ส.อ.ท. มากยิ่งขึ้น

ศูนย์การเรียนรู้ฯ จะมีธีมจัดแสดงหลักซึ่งจะหมุนเวียนปรับเปลี่ยนเนื้อหาใหม่ทุกปี โดยจะเน้นประเด็นที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนั้น และมีการแบ่งโซนการนำเสนอออกเป็น 4 โซน รวมพื้นที่จัดแสดง Highlight Display บริเวณกลางห้องอีกหนึ่งจุด ภาพรวมเนื้อหาในแต่ละโซนประกอบด้วย

Zone 1: Introduction

พื้นที่แนะนำหน่วยงาน ส.อ.ท. สภาอุตสาหกรรมฯ จังหวัด 75 จังหวัด และกลุ่มอุตสาหกรรม 45 กลุ่ม และหน่วยงานภายใต้ ส.อ.ท. ได้แก่

  • สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
  • สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
  • สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
  • สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
  • สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
  • สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
  • สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต
  • สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)

โดยเป็นวิดีทัศน์ข้อมูลฉายผ่านจอแสดงผลขนาดใหญ่ เชื่อมต่อกับโซนย่อย Start with Why” ซึ่งจะช่วยแสดงคำถามที่เกี่ยวข้องกับธีมจัดแสดงในช่วงนั้นๆ เพื่อจุดประกายให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเริ่มตั้งข้อสงสัยและเกิดความอยากรู้ก่อนจะเข้าไปค้นหาคำตอบในโซนถัดๆ ไป

Zone 2: Industrial Revolution (1.0 – 4.0)

โซนที่ให้ความรู้ในเรื่องวิวัฒนาการของภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่ยุค Industry 1.0 ไปจนถึง Industry 4.0

ซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมในแต่ละครั้งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน อาชีพ ทักษะที่ใช้ และวิถีชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก โดยในแต่ละครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็มักจะส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลการวิวัฒนาการตามยุคสมัยของธีมหลักที่จัดแสดงในแต่ละช่วงเพิ่มเติมด้วย โดยนำเสนอในรูปแบบวิดีทัศน์ฉายผ่านจอโปรเจคเตอร์ ดำเนินเรื่องราวด้วยน้องสแกน มาสคอตตัวแทนของสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)

Zone 3 – GS1 Traceability

โซนที่ให้ข้อมูลเรื่องการนำระบบมาตรฐานสากล GS1 ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และเรียกคืนสินค้า (Recall)

โดยจะเริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมูลการเคลื่อนที่ของสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำในซัพพลายเชน โดยเน้นให้เห็นข้อมูลที่ต้องบันทึกเข้าไปในระบบในแต่ละจุด (Information Flow) ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการขนส่งสินค้า (Physical Flow) แบบเรียลไทม์

เพื่อทำให้เกิดระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าที่น่าเชื่อถือมากที่สุด พร้อมอธิบายกลไกการสืบหาแหล่งที่มาของสินค้าเมื่อผู้บริโภคต้องการตรวจสอบ และกลไกการเรียกคืนสินค้าออกจากตลาดเมื่อหน่วยงานภาครัฐร้องขอเมื่อเกิดปัญหาสินค้ามีการปนเปื้อนหรือไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น

โดยรูปแบบการนำเสนอจะเป็นการฉายโปรเจคเตอร์บน Interactive Wall ขนาดใหญ่ (โปรแกรมผนัง Touch Wall Mapping Sensor มีจุดแสดงเนื้อหาทั้งหมด 8 จุด) ที่มีรูปภาพจำลองของซัพพลายเชนทั้งระบบ ตั้งแต่ฟาร์ม โรงงานผลิต ศูนย์กระจายสินค้า ไปจนถึงร้านค้าปลีก และผู้บริโภค เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเห็นภาพรวมขนาดใหญ่ของกระบวนการทำงานระบบตรวจสอบย้อนกลับและเรียกคืนสินค้าได้ชัดเจน

Zone 4 – Self Service Online Store

โซนจัดแสดงนวัตกรรมและรูปแบบการค้าในอนาคต นำเสนอแนวคิดของการขายสินค้าแบบไร้สัมผัส และลดบุคคลากรที่จุดขาย โดยเน้นการสื่อสารจากเจ้าของสินค้าไปยังผู้บริโภคโดยตรงมากขึ้น

ซึ่งรูปแบบการขายจะมีทั้งแพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์ และการซื้อขายผ่านตู้กดสินค้าหรือผ่านจออัจฉริยะ เน้นแสดงฟีเจอร์การค้นหาสินค้าที่ต้องการซื้อซ้ำด้วยการสแกนบาร์โค้ดของสินค้าที่ต้องการซื้อ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้น

นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ขายสามารถเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้บริโภคได้อย่างเป็นระบบ และนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการตลาดได้ต่อไป

พื้นที่จัดแสดง Highlight Display

จะเป็นพื้นที่ในการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมของธีมที่จัดแสดงในช่วงนั้นๆ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเห็นภาพสรุปของการเยี่ยมชมได้ชัดเจนขึ้น