ขั้นตอนการนำบาร์โค้ดมาตรวจสอบคุณภาพ

ขั้นตอนการนำบาร์โค้ดมาตรวจสอบคุณภาพ

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับบริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและลงลายเซ็นผู้มีอำนาจทำการพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 • นำแบบฟอร์มพร้อมชิ้นงานบาร์โค้ดที่ใช้งานจริง หรืออาร์ตเวิร์คที่พิมพ์สีและขนาดจริงลงบนกระดาษโฟโต้ โดยสามารถนำมายื่นได้ที่สถาบันฯ หรือส่งทางไปรษณีย์
 • การตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดใช้เวลา 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแบบฟอร์มพร้อมชิ้นงานบาร์โค้ด และชำระค่าบริการครบถ้วน โดยสามารถรับผลการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดด้วยตัวเองที่สถาบันฯ และทางอีเมล์

* หมายเหตุ: สถาบันฯ จะไม่ออกเกรดบาร์โค้ดให้กับชิ้นงานที่เป็นอาร์ตเวิร์ค

การชำระเงินค่าบริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด

 • สมาชิกสถาบันรหัสสากลได้รับสิทธิ์ตรวจคุณภาพและออกใบรายงานผลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 20 ใบรายงานผล/ปี

วิธีการชำระเงิน

– ชำระโดยตรงด้วยเงินสด / เช็ค สั่งจ่าย “สถาบันรหัสสากล – ส.อ.ท.”

– โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี สถาบันรหัสสากล – ส.อ.ท.

เลขที่บัญชี 009-0-18458-0 บัญชีออมทรัพย์

ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

*ส่งสลิปเงินโอนพร้อมแจ้งชื่อบริษัทหรือชื่อสมาชิกเพื่อยืนยันการชำระเงินทาง Email: info@gs1thailand.org

เงื่อนไขการนำบาร์โค้ดมาตรวจสอบคุณภาพ 

 1. ตรวจสอบเฉพาะบาร์โค้ดมาตรฐานสากลแบบ 1 มิติ(GTIN-8,GTIN-12,GTIN-13,GTIN-14,GS1-128) และ 2 มิติ(GS1 QR Code,GS1 DataMatrix)
 2. ระยะเวลาในการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด 5 วันทำการ โดยนับวันส่งตัวอย่างเป็นวันที่ 1 (ไม่นับวันหยุด)
 3. ตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานจริง หรืออาร์ตเวิร์คที่พิมพ์สีและขนาดจริงลงบนกระดาษโฟโต้
 4. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับสภาพบรรจุภัณฑ์เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบรรจุภัณฑ์
 5. สมาชิกได้รับสิทธิ์ตรวจคุณภาพและออกใบรายงานผลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 20 ใบรายงานผล/ปี โดยใบรายงานผล 1 ภาษา นับเป็น 1 สิทธิ์
 6. ใบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดมีอายุ 6 เดือน
 7. โปรดรับสินค้าคืนภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่แจ้งให้มารับใบรายงานผล หากพ้นกำหนดสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 3 ลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพ 10110
ช่วงเวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00 – 17:00 น.
โทรศัพท์ : 02-3451200  โทรสาร : 02-3451217