ขั้นตอนการนำบาร์โค้ดมาตรวจสอบคุณภาพ

ขั้นตอนการนำบาร์โค้ดมาตรวจสอบคุณภาพ

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับบริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและลงลายเซ็นผู้มีอำนาจทำการพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 • นำแบบฟอร์มพร้อมชิ้นงานบาร์โค้ดที่ใช้งานจริง หรืออาร์ตเวิร์คที่พิมพ์สีและขนาดจริงลงบนกระดาษโฟโต้ โดยสามารถนำมายื่นได้ที่สถาบันฯ หรือส่งทางไปรษณีย์
 • การตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดใช้เวลา 5 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแบบฟอร์มพร้อมชิ้นงานบาร์โค้ด และชำระค่าบริการครบถ้วน โดยสามารถรับผลการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดด้วยตัวเองที่สถาบันฯ และทางอีเมล์

* หมายเหตุ: สถาบันฯ จะไม่ออกเกรดบาร์โค้ดให้กับชิ้นงานที่เป็นอาร์ตเวิร์ค

 • สมาชิกสถาบันรหัสสากล สามารถนำตัวอย่างชิ้นงานบาร์โค้ดที่ขึ้นต้นด้วยเลข 885  มาเข้ารับบริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดฟรีโดยสิทธิ์ที่ได้รับขึ้นอยู่กับอัตราค่าบำรุงสมาชิกรายปี ดังนี้

ค่าบำรุงสมาชิกรายปี

จำนวนสิทธิ์ที่ได้รับต่อปี

อัตรา 1,500

5

อัตรา 3,000

10

อัตรา 8,000

25

อัตรา 10,000

30

อัตรา 12,000

35

* หากเกินจากจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับต่อปีจะคิดค่าบริการตรวจสอบใบรายงานผลละ 300 บาท

 • กรณีสมาชิกสถาบันรหัสสากล นำตัวอย่างชิ้นงานบาร์โค้ดที่เป็นเลขหมายของ GS1 ประเทศอื่นมาตรวจสอบ จะคิดค่าบริการตรวจสอบใบรายงานผลละ 500 บาท
 • อัตราค่าบริการตรวจสอบสำหรับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกสถาบันรหัสสากล : ใบรายงานผลละ 700 บาท

การชำระเงินค่าบริการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด

เงื่อนไขการนำบาร์โค้ดมาตรวจสอบคุณภาพ 

 1. ตรวจสอบเฉพาะบาร์โค้ดมาตรฐานสากลแบบ1มิติ (GTIN-8,GTIN-12,GTIN-13,GTIN-14,GS1-128) และ 2 มิติ (GS1 QR Code, GS1 DataMatrix)
 2. ระยะเวลาในการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด5วันทำการ โดยนับวันส่งตัวอย่างเป็นวันที่ 1 (ไม่นับวันหยุด)
 3. ตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานจริง หรืออาร์ตเวิร์คที่พิมพ์สีและขนาดจริงลงบนกระดาษโฟโต้
 4. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับสภาพบรรจุภัณฑ์เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบรรจุภัณฑ์
 5. ใบรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดมีอายุ6เดือน การออกใบรายงานผลตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด 1 ภาษา นับเป็น 1 สิทธิ์
 6. โปรดรับสินค้าคืนภายใน14วันนับตั้งแต่วันที่แจ้งให้มารับใบรายงานผล หากพ้นกำหนดสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่าย AIDC  สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00 – 17:00 น.
โทรศัพท์ : 02-345-1200