• การออกหนังสือรับรองสมาชิกสถาบันรหัสสากล

    สมาชิกสามารถขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสถาบันรหัสสากล เพื่อนำไปแสดงกับลูกค้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง สถาบันฯ จะดำเนินการออกหนังสือรับรองให้สมาชิกที่ยังคงสถานภาพการเป็นสมาชิก โดยไม่ค้างชำระค่าบำรุง
  •