อบรมหลักสูตร มากกว่าสัญลักษณ์บาร์โค้ด คือการบริหารจัดการข้อมูลสินค้าที่ดียิ่งขึ้น – More Than A Barcode Is The Better Product Data Management (Basic Training – Certificate Program)

อบรมหลักสูตร Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วยมาตรฐานสากล GS1 – More Efficient Supply Chain with GS1 Standard (Advanced Training – Certificate Program)