GS1 Thailand นำร่องโครงการ “Train the Trainer ส่งเสริมบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย”@สุราษฎร์ธานี

GS1 Thailand นำร่องโครงการ “Train the Trainer ส่งเสริมบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย” @ชลบุรี

GS1 Thailand จัดอบรมให้ความรู้ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ในหัวข้อ “รหัสมาตรฐานกับการติดตามสอบย้อนกลับ (Traceability) จากต้นน้ำจนถึงการขนส่งและกระจายสินค้าไปให้ผู้บริโภคในอุตสาหกรรมต่างๆ”

GS1 THAILAND นำร่องโครงการ “TRAIN THE TRAINER ส่งเสริมบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย” ณ กทม.

GS1 Thailand นำร่องโครงการ “Train the Trainer ส่งเสริมบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย” ณ บุรีรัมย์

GS1 Thailand นำร่องโครงการ “Train the Trainer ส่งเสริมบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย” ณ จ.บุรีรัมย์

GS1 Thailand นำร่องโครงการ “Train the Trainer ส่งเสริมบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย” ณ จ.เชียงใหม่

GS1 Thailand ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Barcode, Data matrix, RFID and Its Applications” ให้กับนักศึกษาป.เอก สาขา Logistics and Engineering Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล

GS1 Thailand ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ความรู้ด้านการออกแบบบาร์โค้ดตามมาตรฐานสากล GS1 บนบรรจุภัณฑ์” สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์