สถาบันรหัสสากลร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561

การประชุม”การจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์”

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้รับเชิญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมบรรยายเรื่อง “ความสำคัญของบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1”

“สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบรรจุภัณฑ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1”

งานสัมมนา “โอกาสในการขายสินค้าบน Amazon”

งาน ITC Smart SME ด้วยเทคโนโลยี 4.0 และศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมที่ 7 จ.อุบลราชธานี

งานสัมมนาและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับห้างค้าปลีกและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน (VILLAGE E-COMMERCE)

Thailand e-Commerce Week 2017

e-Logistics Summit 2017