GS1 Thailand ยกขบวนหน่วยงานพันธมิตรสัญจรพบผู้ประกอบการ ในงาน GS1 Thailand Roadshow 2023 ครั้งที่ 4 “Smart SME เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยมาตรฐานสินค้าสู่สากล” ณ โรงแรมเอ็มเพรส พรีเมียร์ จ.เชียงใหม่

GS1 THAILAND ร่วมกับ AJ E-COMMERCE จัดงานสัมมนา “GLOBAL INSIGHT WITH ALIBABA.COM ส่งออกสินค้าไทยโตไกลสู่ตลาดโลกด้วยแพลตฟอร์มขายส่งอันดับหนึ่ง ครั้งที่ 4″

GS1 Thaialnd ต้อนรับกลุ่มเยาวชนจาก Young FTI จังหวัดอุบลราชธานี

GS1 Thailand ครบรอบ 35 ปี จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 “มุ่งมั่น ก้าวหน้า เพื่อพัฒนาไทยให้ยั่งยืน”

GS1 Thailand นำร่องโครงการ “Train the Trainer ส่งเสริมบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย”@สงขลา

GS1 Thailand นำร่องโครงการ “Train the Trainer ส่งเสริมบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย”@สุราษฎร์ธานี

GS1 Thailand นำร่องโครงการ “Train the Trainer ส่งเสริมบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย” @ชลบุรี

GS1 Thailand จัดอบรมให้ความรู้ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ในหัวข้อ “รหัสมาตรฐานกับการติดตามสอบย้อนกลับ (Traceability) จากต้นน้ำจนถึงการขนส่งและกระจายสินค้าไปให้ผู้บริโภคในอุตสาหกรรมต่างๆ”

GS1 THAILAND นำร่องโครงการ “TRAIN THE TRAINER ส่งเสริมบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย” ณ กทม.