สถาบันรหัสสากล ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ที่งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP FAIR 2018

สถาบันรหัสสากล ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ที่งาน SMART SME EXPO 2018

“E-biz Expo Asia 2018”

งานสัมมนา“เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคลังสินค้า และสินค้าคงคลัง เพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจ” วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561

“SME Transform #พร้อมเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล”

สถาบันรหัสสากลร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561

การประชุม”การจัดทำมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์”

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้รับเชิญจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมบรรยายเรื่อง “ความสำคัญของบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1”