ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมด้านการออกแบบและขึ้นต้นแบบบรรจุภัณฑ์ หลักสูตร 6 วัน หัวข้อ : “การออกแบบและพัฒนาต้นแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร” (Food & Agriculture Packaging and Brand design : prototype development)

ขอเชิญเข้าร่วมการแถลงข่าวและสัมมนาชี้แจงแนวทางการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2561 (ThaiStar Packaging Awards 2018)

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ขอเชิญท่านเข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ “สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบรรจุภัณฑ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1”