• เลขหมายสมาชิกจะขึ้นต้นด้วยเลข 885 หากไม่ทราบให้เว้นว่างไว้
  • ตัวอย่างรูปถ่ายคู่บัตรประชาชน
  • หมายเหตุ:

    ข้าพเจ้ายินดีชําระค่า สมาชิกที่คงค้างไว้ (ถ้ามี) กรณีไม่ชําระค่าสมาชิกคงค้างและในอนาคตต้องการกลับมาเป็นสมาชิกสถาบันฯอีกครั้ง ข้าพเจ้าต้องชําระยอดคงค้าง ทั้งหมด และข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิในการใช้เลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐานระบบ GS1 ติดบนตัวสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ ติดบนสลากสินค้าที่ผลิต จําหน่ายอีก และจะทําการเก็บสินค้า บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดที่มีเลขหมายสมาชิกสถาบันฯ ที่มีอยู่ในท้องตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เสร็จ สิ้นภายใน 3 เดือน หลังจากที่พ้นสถานภาพการเป็นสมาชิกแล้ว หากทางสถาบันฯตรวจพบการใช้งานของเลขหมายบาร์โค้ดดังกล่าว สถาบันฯ มี สิทธิจะดําเนินการทางกฎหมาย ตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสถาบันฯ ในการนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าเป็นสิทธิของสถาบันฯ ที่จะนําเลขหมายสมาชิกดังกล่าวนี้มอบให้กับสมาชิกท่านอื่น ซึ่งหากในอนาคตเกิด การใช้เลขหมายบาร์โค้ดซํ้าซ้อนขึ้น ข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากข้าพเจ้าต้องการกลับมาใช้เลขหมายใหม่ ข้าพเจ้ายินดี ชําระค่าธรรมเนียมการกลับมาใช้ใหม่จํานวนเงิน 7,000 บาท พร้อมทั้งค่าบํารุงสมาชิกรายปีตามที่สถาบันฯ กําหนดไว้ จึงเรียนมาเพื่อยืนยันการลาออกและยอมรับเงื่อนไขทุกประการของสถาบันฯ ตามที่กล่าวมาข้างต้น
  •