Entries by Pornpawee

GS1 Thailand ร่วมกับ SME D Bank จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Business Matching จับคู่ธุรกิจทางการค้า” ส่งเสริมมาตรฐานสินค้า เพิ่มช่องทางตลาดส่งออก และด้านอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ

GS1 Thailand ยกขบวนหน่วยงานพันธมิตรสัญจรพบผู้ประกอบการ ในงาน GS1 Thailand Roadshow 2023 ครั้งที่ 4 “Smart SME เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยมาตรฐานสินค้าสู่สากล” ณ โรงแรมเอ็มเพรส พรีเมียร์ จ.เชียงใหม่