โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยมาตรฐานสินค้าสู่สากล

(GS1 Standards Barcode)

โดย สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

เกณฑ์การสนับสนุนค่าสมัครสมาชิกบาร์โค้ดโดยการใช้คูปอง (Voucher) จาก SME D Bank

1. สนับสนุนค่าสมัครสมาชิกบาร์โค้ด 1 ปี ให้กับผู้ประกอบการที่มีรายได้มากกว่า 5 ล้านบาท

9 เลขหมาย: 1,500 บาท

99 เลขหมาย: 3,000 บาท

1.1 สมัครภายในเดือนมิ.ย. สามารถใช้บาร์โค้ดได้ถึงเดือน ธันวาคม 2567 โดยจะได้รับคูปองสนับสนุนค่าสมัครสมาชิกอัตรา 1,500 และ 3,000 บาท มาชำระค่าสมัครสมาชิกได้เต็มอัตรา (อัตราค่าสมัครเดือน ม.ค. – มิ.ย. จะลดลงตามเดือนที่สมัครแตกต่างกันไป) และค่าสมัครสมาชิกส่วนที่เหลือให้เป็นรับชำระล่วงหน้าของปีถัดไป

1.2 สมัครเดือน ก.ค. ธ.ค. (ค่าสมัครสมาชิกจะรวมปีปัจจุบันและค่าสมาชิกปีถัดไปไว้ด้วย) สามารถใช้บาร์โค้ดได้ถึง เดือน ธันวาคม 2568 โดยจะได้คูปองสนับสนุนค่าสมัครสมาชิกอัตรา 1,500 และ 3,000 บาท มาชำระค่าสมัครสมาชิกได้เต็มอัตรา และสมาชิกต้องชำระส่วนต่างค่าสมัครสมาชิกในส่วนที่เหลือ

ตย.  นาย A. สมัครบาร์โค้ด 9 เลขหมาย ในเดือน ก.ค. อัตราค่าสมัครเดือน ก.ค. คือ 2,250 บาท (750 + 1,500 บาท) นาย A. ได้รับคูปองสนับสนุนจำนวน 1,500 บาท จะต้องชำระส่วนต่างจำนวน 750 บาท นาย A. ใช้บาร์โค้ดได้ถึง เดือนธันวาคม 2568

2. สนับสนุนค่าลงทะเบียนแรกเข้า 50% สำหรับการสมัครบาร์โค้ด 9,999 เลขหมาย ผู้ประกอบการที่มีรายได้ตั้งแต่ 5 – 50 ล้านบาท จากราคาปกติ 7,000 บาท เหลือชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้าเพียง 3,500 บาท และชำระค่าสมาชิกบาร์โค้ดรายปี 8,000 บาท (ตรวจสอบอัตราค่าสมาชิกบาร์โค้ดกับทางสถาบันฯ ก่อนชำระ เนื่องจากมีอัตราค่าสมัครสมาชิกจะแตกต่างกันตามเดือนที่สมัคร)

ตย.  นาย B สมัครบาร์โค้ดในเดือน ก.ค.  อัตราค่าสมัครเดือน ก.ค. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19,000 บาท (ค่าสมาชิกรายปี 67  จำนวน 4,000  บาท + ปี 68 จำนวน 8,000 บาท และค่าธรรมเนียรมแรกเข้า จำนวน 7,000 บาท) นาย B ได้รับคูปองสนับสนุนส่วนลดค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50% มูลค่า 3,500 บาท ดังนั้น นาย B จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งิสิ้น 15,500 บาท

** คูปองนี้ใช้สำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยสมัครบาร์โค้ด หรือต้องการสมัครบาร์โค้ดเพิ่มอีก 1 โครงสร้าง เท่านั้น

 • 01

  เข้าร่วมกิจกรรม

  เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) และ SME D Bank ร่วมกันจัดขึ้น สามารถติดตามกิจกรรมได้ผ่าน Line @GS1 Thailand

 • 02

  ลงทะเบียน

  ลงทะเบียนข้อมูลผู้ประกอบการในระบบ DX Platform สอบถามการลงทะเบียนข้อมูลที่ ฝ่ายสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ SME D Bank โทร. 02-265-3968 E-mail: thanathsag@smebank.co.th

  02

 • 03

  พิจารณาคุณสมบัติ

  GS1 Thailand พิจารณาคุณสมบัติ ผู้ขอรับการสนับสนุน พร้อมแจ้งผลผู้ที่ผ่านการพิจารณา

 • 04

  ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม

  ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกบาร์โค้ด ผ่านทาง www.gs1th.org ดำเนินการกรอกใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครและรูปถ่ายคูปองสนับสนุน ส่งมายังอีเมล info@gs1Thailand.org  คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารประกอบการสมัคร

  04

 • 05

  ตรวจสอบเอกสารและแจ้งการชำระเงิน

  ตรวจสอบเอกสารและแจ้งการชำระเงินค่าสมาชิกผ่านทางอีเมล (อัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าสมาชิกรายปี) ตามเงื่อนไขการใช้คูปอง

 • 06

  ส่งหลักฐานการชำระเงิน

  ส่งหลักฐานการชำระเงิน หลังจากเอกสารครบถ้วน มายัง GS1 Thailand ที่อีเมล info@gs1thailand.org สถาบันฯ จะดำเนินการอนุมัติเลขหมายแจ้งกลับไปทางอีเมลผู้ประกอบการภายใน 5 วันทำการ

  06

 • 07

  นำเลขหมายบาร์โค้ดไปใช้กับผลิตภัณฑ์

  เมื่อได้รับอนุมัติเลขหมายบาร์โค้ดแล้ว ดำเนินการบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบฐานข้อมูลกลางสินค้า GS1 Thailand Member Portal และนำเลขหมายบาร์โค้ดไปสร้างเป็นสัญลักษณ์บาร์โค้ดติดบนผลิตภัณฑ์

 • ข้อมูลติดต่อ SME D Bank

  ฝ่ายสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ

  โทร. 02-265-3968  E-mail: thanathsag@smebank.co.th

 • ข้อมูลติดต่อ สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)

  ฝ่ายสมาชิก โทร. 02-345-1191, 1212  E-mail: info@gs1thailand.org