GS1 Thailand จัดโครงการ Train the Trainer ส่งเสริมความรู้เรื่องบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย

        (27 มี.ค. 67) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย สถาบันรหัสสากล ( GS1 Thailand) นำโดย คุณพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล พร้อมทีมงาน จัดโครงการ  “GS1 Thailand Train the Trainer ส่งเสริมความรู้เรื่องบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานสินค้าไทย” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ มีเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 39 ท่านจาก 13 จังหวัดได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.แพร่ จ.น่าน จ.พิษณุโลก จ.เพรชบูรณ์ จ.ตาก จ.อุตรดิตถ์ และ จ.สุโขทัย โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณชยชัย แสงอินทร์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ และยังได้รับเกียรติจากนายจักริน วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน อีกด้วย

โดยโครงการ GS1 Thailand Train the Trainer ส่งเสริมความรู้เรื่องบาร์โค้ดมาตรฐานสากล มีกำหนดจัดขึ้นทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 7 ครั้ง  7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ อุบลราชธานี ขอนแก่น กรุงเทพฯ จันทบุรี สุราษฎธานี สงขลา ตามลำดับ มีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบาร์โค้ดสินค้ามาตรฐานสากล GS1 การใช้งานหมายเลขประจำตัวสินค้า และการรับสมัครสมาชิกบาร์โค้ด  อย่างถูกต้องให้แก่เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนประจำชุมชนให้คำปรึกษาและถ่ายถอดความรู้ไปยังกลุ่มผู้ประกอบการในชุมชนนั้นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งช่วยขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า รวมถึงยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยให้สามารถวางจำหน่ายได้ในร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารของสถาบันฯ
📌 Website : www.gs1th.org
📌 Line : https://page.line.me/gs1thailand
📌 FB : https://www.facebook.com/gs1thailand
📌 IG : https://www.instagram.com/gs1th