GS1 Thaialnd ต้อนรับกลุ่มเยาวชนจาก Young FTI จังหวัดอุบลราชธานี

(28 พ.ย. 66) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ต้อนรับกลุ่มเยาวชนจาก Young FTI จังหวัดอุบลราชธานี โดยสถาบันฯ ได้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 พร้อมแนะนำการประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลสำหรับกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ในการดำเนินการทางธุรกิจในสถานการณ์จริง เพื่อให้สามารถวางแผนและแก้ปัญหาในกระบวนการได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะเยี่ยมชมยังได้ศึกษาดูงานการนำระบบมาตรฐานสากล GS1 ไปใช้ในซัพพลายเชนอย่างเป็นรูปธรรม ณ FTI Connect Learning Center by GS1 Thailand อีกด้วย

ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารของสถาบันฯ
📌 Website : www.gs1th.org
📌 Line : https://page.line.me/gs1thailand
📌 FB : https://www.facebook.com/gs1thailand
📌 IG : https://www.instagram.com/gs1th/