GS1 Thailand ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความรู้ด้านการออกแบบบาร์โค้ดตามมาตรฐานสากล GS1 บนบรรจุภัณฑ์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

            (6 ต.ค. 66) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “ความรู้ด้านการออกแบบบาร์โค้ดตามมาตรฐานสากล GS1 บนบรรจุภัณฑ์” ซึ่งบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 นั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หลักสูตรนี้จึงเน้นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านระบบบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ชนิด 1 มิติ และ 2 มิติ รวมถึงให้ความรู้ด้านแนวทางการออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล GS1 ซึ่งประกอบด้วยขนาดของบาร์โค้ด ตำแหน่งการวางบนบรรจุภัณฑ์ สีของบาร์โค้ดและการเลือกวิธีการพิมพ์ เป็นต้น อีกทั้งยังได้สอดแทรกกิจกรรมถาม-ตอบ และแบบทดสอบวัดความเข้าใจผ่านสื่อการเรียนรู้ โดยการอบรมครั้งนี้มีอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกว่า 30 คน

            ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทาง ผศ.ดร.อาทิตยา มีหนองหว้า รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวเปิดการอบรม ตลอดการอบรมผู้เข้าอบรมให้ความสนใจในการซักถาม และร่วมกิจกรรมตลอดการบรรยาย โดยการอบรมครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาและอาจารย์เพื่อนำไปศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ด้านการทำงาน

ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารของสถาบันฯ
📌 Website : www.gs1th.org
📌 Line : https://page.line.me/gs1thailand
📌 FB : https://www.facebook.com/gs1thailand
📌 IG : https://www.instagram.com/gs1th/