GS1 Thailand จับมือภาคส่วนต่างๆ จัดตั้งคณะทำงาน GS1 Thailand Healthcare ส่งเสริมการใช้มาตรฐาน GS1 ยกระดับมาตรฐานสินค้าสุขภาพในประเทศ

วันที่ 1 มี.ค. 66 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) จับมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา จัดตั้งคณะอนุกรรมการ GS1 Thailand Healthcare ซึ่งจะดำเนินงานด้านการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ในการนำระบบมาตรฐานสากล GS1 มาช่วยยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ระดับสากล โดยเฉพาะยาและเครื่องมือแพทย์

ทั้งนี้ ยังได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ริเริ่มโครงการ e-Labelling และ Traceability เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้าสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้บริโภคในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากการแจ้งข้อมูลที่มากขึ้นของผู้ผลิต ทำให้ได้รับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ช่วยส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคได้ โดยทางสถาบันฯ จะนำเสนอข้อมูลความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารของสถาบันรหัสสากล