วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจศึกษาดูงาน เทคโนโลยีมาตรฐานสากล GS1 เพื่อการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และเยี่ยมชม FTI Connect Learning Center by GS1 Thailand

วันที่ 27 มกราคม 2566 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ (R-Tec) สาขาวิชาการตลาดและการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 90 คน เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีมาตรฐานสากล GS1 เพื่อการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ที่ใช้ในระบบธุรกิจ และด้านโลจิสติกส์ซัพพลายเชน รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการเรียนปัจจุบันและการเตรียมความพร้อมในการทำงานต่อไป

นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชม FTI Connect Learning Center by GS1 Thailand รับฟังการให้ข้อมูลความรู้ทางธุรกิจผ่านเครื่องมือและนวัตกรรมที่ทันสมัย

ผู้สนใจสามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ที่เบอร์ 02-345-1195 หรือ 02-345-1208 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม