ประชุมหารือแนวทาง พัฒนาโครงการ สมาร์ทโชวห่วย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

วันที่ 28 มกราคม 2565 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) เข้าพบท่านรองอธิบดีรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ ชั้น 16 ตึกกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ เพื่อแนะนำสถาบันฯ และบริการต่างๆ พร้อมทั้งหารือความร่วมมือในการนำมาตรฐานสากล GS1 ไปช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีเครื่องมือที่จะสามารถช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้

ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ และกรมฯ ได้มีความเห็นในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน โดยจะเริ่มจากการให้ความรู้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของการใช้งานบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดรูปแบบและแผนการดำเนินกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ประกอบการทั้ง SME OTOP ร้านโชห่วย ร้านอาหาร และร้านค้าปลีกค้าส่ง ต่อไป