โอกาสการเข้าสู่ช่องทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กับตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

🎯สิ้นสุดการรอคอย++ กับโอกาสการเข้าสู่ช่องทางการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ !!!!! กับแต้มต่อสินค้า Made in Thailand

🔶การรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย [Made in Thailand : MiT]
🔹ตามประกาศกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 (ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ธันวาคม 2563) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุที่จะใช้ ที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

🔶สินค้า Made in Thailand คืออะไร
🔹สินค้าที่ทำการผลิตในประเทศไทย จากโรงงานหรือธุรกิจที่มีการจดทะเบียน มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ที่ถูกต้องชัดเจนในประเทศไทย
🔹มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยหลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าสินค้าของ MiT คิดตามหลัก ASEAN CONTENT
🔹สินค้า Made in Thailand หรืออักษรย่อ MiT จะได้รับเอกสารรับรองหรือเครื่องหมายที่ ส.อ.ท. ออกให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้แสดงคุณสมบัติสินค้า Made in Thailand หรือ MiT กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

🔶ประโยชน์ของการได้รับการรับรอง Made in Thailand
🔹สิทธิประโยชน์จากการให้แต้มต่อของภาครัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้
🔹สินค้าได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้นจากคู่ค้า / ผู้บริโภค
🔹สร้างโอกาสในการขยายการค้าไปยังต่างประเทศที่นิยมสินค้าไทยได้มากขึ้น
🔹สิทธิประโยชน์อื่นๆ ในอนาคต

🔶การออกใบรับรอง Made in Thailand
🔹1 ใบรับรองต่อ 1 SKU-ผลิตภัณฑ์
🔹ใบรับรองมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่อนุมัติงาน
🔹อัตราค่าบริการ 100 บาทต่อใบ

🚩ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.smi.or.th/isc_department/download/2021/MiT_Intro.pdf

———————————–
🚩เปิดให้ยื่นขอใบรับรอง ตั้งแต่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง www.fti.or.th/MiT
———————————–

➡️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
☎️โทรศัพท์ 02-345-1100 หรือ 02-345-1010

#MadeinThailand
#MiT
#สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#​ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย