สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เจาะลึกมาตรฐานสากล GS1 DataMatrix
โดยมุ่งให้ “รู้จัก – ทำเป็น – ต่อยอดได้” กับธุรกิจได้จริง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เจาะลึกมาตรฐานสากล GS1 DataMatrix เพื่อมุ่งเน้นให้สมาชิกบาร์โค้ดในประเทศไทยสามารถนำมาตรฐานสากล GS1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญลักษณ์บาร์โค้ด 2 มิติ ประเภท GS1 DataMatrix ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ โดยต้อง “รู้จัก – ทำเป็น – ต่อยอดได้” ซึ่งการอบรมดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญจากทางสถาบันฯ ได้ให้ข้อมูลทางด้านมาตรฐานสากลที่ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องทิศทางการใช้งาน การตั้งรหัส และการตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ด นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคุณนภดล ไกรฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.จี.เอส (ประเทศไทย) จำกัด และคุณพงศ์อมร อมรชัยกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมฟู เทคโนโลยี จำกัด ที่มาร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องการพิมพ์บาร์โค้ด รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการใช้งานบาร์โค้ดดังกล่าว ซึ่งมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 13 บริษัท ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ มีแผนจะจัดอบรมเพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องมาตรฐานสากล GS1 DataMatrix ในรุ่นต่อๆ ไปเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมสู่การแข่งขันในตลาดโลก โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลการอบรมในครั้งต่อๆ ไปได้ทางเว็บไซต์สถาบันฯ www.gs1th.org และ Facebook: GS1 Thailand