ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตอบแบบสอบถาม

“ปัจจัยสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ต่อการประกอบธุรกิจ”

🎯ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตอบแบบสอบถาม “ปัจจัยสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ต่อการประกอบธุรกิจ”
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ “ถอดบทเรียนการรับมือกับภัยพิบัติและสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา (COVID-19)” กรณีศึกษาขององค์กรระหว่างประเทศ, บริษัทข้ามชาติ และบริษัท SME
🔆 เพื่อถอดกลยุทธ์การรับมือสถานการณ์และปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจก้าวผ่านมาได้?

🤝กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยสถาบันอนาคตไทยศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
💊ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ จากการถอดบทเรียนในช่วงการแพร่กระจายโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

💊ผลลัพธ์ของโครงการ
📗รายงานแนวทางเชิงนโยบายของภาครัฐ
📙รายงานแนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SME (โดยทุกท่านจะได้รับไฟล์รายงานผลหลังจบโครงการ)

💥สามารถตอบแบบสอบถาม โดยการสแกน QR CODE ตามภาพ หรือ Click Link : https://bit.ly/3fWV1Ly

☎️หากมีข้อสงสัย หรือส่งข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาสอบถามที่
สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร 02-345-1121, 02-345-1059

#ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ
#สถาบันsmiเคียงคู่ผู้ประกอบการ
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย