ฟรี! สัมมนาออนไลน์ ProPak Asia 2020 – Featuring ThaiStar Packaging Awards | วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13:30 – 15:30 น.

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ ProPak Asia 2020 – Featuring ThaiStar Packaging Awards

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13:30 – 15:30 น.

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2DiIYdW

ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบ ท่านผู้ประกอบการ บริษัท และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ ProPak Asia 2020 – Featuring ThaiStar Packaging Awards เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 43 ประจำปี 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020)

จัดโดย ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thailand Industrial Design Center: Thai-IDC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมมือกับผู้จัดงาน ProPak Asia สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย (TPA) สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง